Preparats per començar el TRB!

Preparats per començar el TRB!El Treball de Recerca de Batxillerat (TRB) és un treball d’investigació que fan els alumnes de batxillerat sobre un tema que pot estar relacionat amb una matèria o varies matèries, amb una àrea de coneixement, amb una activitat o centre d’interès que pot estar fora de l’entorn escolar.

Per on començam?

 • T’han donat criteris al centre?
 • Has fet un pla de seguiment amb el tutor/a?

L’elecció del tema

 • T’ha d’agradar!
 • Ha d’encaixar amb els teus estudis actuals o futurs. O no!
 • Les fonts o materials que utilitzaràs han de ser fàcils de trobar i els has d’entendre.
 • Primeres lectures: t’ajudaran a decidir si t’agrada el tema i a delimitar-lo.
 • Títol provisional: el podràs modificar tant com vulguis i ha de ser clar i concís, NO genèric.
  • Exemples de títols (provisionals)
   • “El futbol”: NO
   • “L’evolució de les estratègies futbolístiques (1993-2023)”: SÍ
   • “Patrocini de les marques en el futbol masculí i femení: una comparativa”: SÍ
  • Exemples de títols (provisionals):
   • “El plurilingüisme”: NO
   • “El plurilingüisme entre l’alumnat de l’IES XXXX”: SÍ
   • “Evolució del plurilingüisme a les Illes Balears des del boom turístic”: SÍ (o qualsevol municipi o poble)

Tipus de recerca/treball

Dependrà de QUÈ vols fer, de COM ho faràs i de l’àmbit

 • Humanitats i ciències socials: anàlisi a fons d’un tema. Resoldre un problema. Proposar una nova solució. Omplir una llacuna. Ampliar coneixement.
 • Ciències: treball de laboratori. Treball de camp. Treball experimental. Comentari bibliogràfic.
 • Tecnologia: descripció i anàlisi d’aparells i màquines. Recopilació i síntesi crítica sobre un tema. Disseny i programació d’un videojoc. Observació de l’entramat industrial d’una zona.
 • També estan els treballs de creació.

I ara? Començam

 • Comença amb una primera introducció que inclogui: presentació del tema, plantejament d’hipòtesis, objectius i/o preguntes de recerca, i proposta d’estructura.
 • Quan acabis el treball, hauràs de tornar a la introducció i haurà de ser coherent amb les conclusions.
 • Formulació d’hipòtesis:
  • Pot ser convenient segons el tipus de treball i la metodologia.
  • Consisteix a fer una suposició afirmativa o negativa que s’ha de confirmar o negar amb el treball.
  • La formulació d’hipòtesis no és obligatòria.
  • Exemple de negació de la hipòtesi:
   L’objectiu d’aquest treball de recerca és afirmar o rebatre la hipòtesi següent: “Tots els mangues i les sèries anime són masclistes envers la dona”.
   "En conclusió, dels 60 mangues i animes presentats, només 14 s’han considerat no-masclistes, negant la hipòtesi que totes aquestes obres eren masclistes envers la dona, però fent evident que la majoria d’obres sí que ho son, un problema que cada vegada es va solucionant amb la conscienciació del públic i la implementació de la dona dins el sector”.Estudi del masclisme aplicat a les dones en el món del manga i les sèries anime en l’actualitat (Tomàs Morey Romero)

Formulació d'objectiu/s i/o pregunta de recerca

Si no vols formular una hipòtesi, tens altres opcions:

 • Marcar-te un/s objectiu/s.
 •  Fer una pregunta de recerca en lloc d’una afirmació.
  • Exemple de pregunta confusa: Com s’ha de fer front al perill de les xarxes socials?. La versió no clara d’aquesta pregunta no especifica quines xarxes socials ni suggereix quin tipus de perjudici poden causar aquests llocs. També suposa que aquest “perjudici” està provat i/o acceptat. La versió més clara especifica els llocs (Instagram i Facebook), el tipus de dany potencial (problemes de privadesa) i qui pot patir aquest perjudici (usuaris). Una pregunta de recerca forta no ha de donar mai lloc a l’ambigüitat ni a la interpretació.
  • Exemple de pregunta clara: Quines accions s'han de dur a terme amb les xarxes socials com Instagram i Facebook per protegir la informació personal i la privadesa dels usuaris?
 • Com escriure una pregunta de recerca

L’estructura i l’índex

 • L’estructura i l’índex són indivisibles.
 • Dependrà del teu treball.

La portada

 • Títol del TRB Assignatura (TRB)
 • Data
 • Curs
 • Institut o centre
 • Nom i llinatges
 • Nom i llinatges del tutor/a
 • Imatge o dibuix: alerta amb els drets d’autor!

L’estructura

 • Ciències socials i humanes:
  • Portada
  • Índex
  • Introducció
  • Cos del treball (capítols)
  • Conclusions
  • Bibliografia
  • Annexos (opcionals)
 • Ciències pures i experimentals:
  • Portada
  • Resum i paraules clau
  • Introducció (amb estat de la qüestió)
  • Objectiu
  • Material i mètodes
  • Resultats
  • Discussió
  • Conclusions
  • Bibliografia

L’índex (numerat!)

Exemple 1

 1. Introducció
 2. Cap. 1
 3. Cap. 2
 4. Cap. 3
 5. Conclusions
 6. Bibliografia

Exemple 2

 1. Introducció
 2. Cap. 1
 3. Cap. 2
 4. Metodologia
 5. Conclusions
 6. Bibliografia

Creació d’un índex interactiu

La metodologia

 • Es refereix a COM faràs el treball.
 • Dependrà del treball que facis i del que estudiaràs, i també dels teus objectius.
 • Anàlisi qualitativa anàlisi quantitativa.

Exemples

Com cercar informació

Quan has de cercar informació, molt sovint penses únicament en una casella de cerca a Internet on introdueixes les paraules d'allò que necessites. Això no obstant, la cerca d'informació en l'àmbit acadèmic va més enllà, és un procés comença abans d'escriure els termes de cerca en una casella.

Una vegada triat el tema del treball, és fonamental elaborar una llista de paraules que defineixin aquest tema (descriptors o paraules clau) i cercar, a més, sinònims i traduccions a altres idiomes.

Vegem un exemple a través del tema Impacte econòmic del lloguer vacacional a les Illes Balears.

  Termes que defineixen el tema  Sinònims i traduccions
Descriptors o paraules clau "Lloguer turístic"
"Habitatge turístic"
"Allotjament turístic"
Turisme
Economia
"Lloguer vacacional"
"Alquiler turístico"
"Alquiler vacacional"
Turismo
"Holiday rental"
Tourism
Economics

 
*Si volem cercar els termes com a frase, és a dir, junts i en el mateix ordre, haurem de escriure'ls entre cometes. La utilització de les cometes s'explica a l'apartat Com he de cercar la informació?

Començam a escriure?

Recordatori! Comença redactant una introducció provisional. Hi tornaràs moltes vegades.

No tinguis por al full en blanc. Encara queda molt per lliurar el treball, així que ara fes servir el Word o document per deixar-hi una pluja d’idees.

El procés d’escriptura

 • Continua escrivint de manera successiva: organitza les idees amb una planificació (ajuda’t d’esquemes i mapes conceptuals).
 • Escriu esborranys i fragments que després milloraràs i connectaràs de manera coherent.
 • Revisa allò que escrius.
 • Aspectes formals bàsics:
  • Format de pàgina: DIN A4 vertical, 2 cm de marge superior i inferior i de cada lateral. Numeració a peu de pàgina.
  • Format de paràgraf: alineat a l’esquerra i interlineat d’1,5.
  • Format de tipus de lletra: Arial 12, color negre per al cos del text.
  • Pàgina de portada, índex de continguts i pàgines al final del document amb bibliografia i referències. A banda d’aquestes, una extensió mínima de 10 pàgines i màxima de 30 (text i elements no textuals).
  • En el cas que l’aportació del TRB consisteixi a elaborar una obra gràfica, plàstica, tècnica, multimèdia o de programari, la memòria explicativa pot tenir una extensió inferior a les 10 pàgines.

Aspectes formals bàsics

 • Els títols van en negreta i rodona:
  • Epistolaris conventuals: NO
  • Epistolaris conventuals: SÍ
 • Altres:
  • Els gràfics, taules o il·lustracions que facis han d’anar numerats i amb un peu de fotografia. Per exemple: «Taula 1: resultats obtinguts en l’enquesta».
  • Els peus de foto o peus de pàgina duen la lletra més petita (9-10).

Evitam el plagi o còpia

 • Si copies directament paraules d’un text o una pàgina web sense indicar d’on les has tret, comets un error més greu que copiar a un examen.
 • No pots copiar i aferrar informacions directament de les fonts que llegeixes.
 • Tampoc no pots posar cap fotografia, taula o gràfic sense indicar-ne la procedència

Les cites

 • I si en dic la procedència? Així sí que ho pots fer. Si vols incloure al teu TRB un fragment que t’ha agradat o que consideres interessant, pots fer-ho sempre que el citis correctament.
 • Això es fa amb l’ajuda de les cometes (“”) i amb la indicació explícita de l’autor o els autors del text que t’ha agradat.
 • El sistema de citació no és fàcil i pots afegir les cites com a notes a peu de pàgina o incloure’n les diferències dins el text. Cada sistema té les seves diferències.
 • Decideix-ne un (demana al tutor què et recomana!) i mantén-lo durant tot el treball.
 • L’estil de citació que probablement et demanaran és l’APA. Consisteix a especificar el cognom de l’autor o autors i l’any de publicació.
 • No t’estressis! A poc a poc aprendràs a dominar-lo.
 • EL MÉS IMPORTANT: fica dins una carpeta, un full de càlcul, un document, etc. totes les fonts que consultes i les que voldràs citar. Si no ho fas, tal vegada voldràs aprofitar un text i no en recordaràs ni el títol ni l’enllaç.

La paràfrasi

 • La paràfrasi és l’altre mètode per evitar el plagi, sempre que es faci correctament.
 • Has d’anar molt alerta i, si creus que no ho fas bé, és millor recórrer només a la citació.
 • Es necessita bona capacitat de síntesi i de redacció.
 • Parafrasejar consisteix a reformular unes idees d’algú altre amb les teves paraules. És a dir, has de demostrar que has entès el que has llegit i reproduir-ho.
 • ALERTA! Amb la paràfrasi també es dona la referència. Pensa que resumeixes les idees d’algú que no ets tu, i si no dius en qui et bases… PLAGI. La informació que es dona és la mateixa que amb les cites.

Les normes APA

Més informació

Material elaborat per