Programa d'Orientació i Transició a la Universitat (PortUIB)

Què és el Port-UIB?

És el Programa d’Orientació i Transició a la Universitat (Port-UIB), que depèn d’una Comissió Mixta Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca - Universitat de les Illes Balears, formada per persones d’ambdues institucions.

Funcionalment depèn del Vicerectorat d'Estudiants de la UIB, i els seus tècnics són professors de secundària adscrits en comissió de serveis a la Direcció General d’Universitats i un tècnic del PAS de la UIB. Un professor de la UIB exerceix les funcions de coordinador del programa. 

La durada del programa és indefinida (anual) i l'àmbit territoral d'actuació són les Illes Balears.

Estructura i personal

Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos. Campus universitari
Tel.: 971 17 26 10
Miquel Amorós Puig 
Coordinador tècnic
Edifici Mateu Orfila. Campus universitari
Tel.: 971 17 24 36
Edifici Mateu Orfila. Campus universitari
Tel.: 971 17 20 27
Edifici Mateu Orfila. Campus universitari
Tel.: 971 17 20 27
Teresa Ordinas Femenia
Suport administratiu
Edifici Mateu Orfila. Campus universitari
Tel.: 971 17 2436
Seu d’Eivissa i Formentera. Antic edifici de la Comandància
Seu de Menorca. Can Salort

 Orientació personalitzada

Proves Cangur

 

Objectius del programa

Objectius inicials

 • Identificar serveis, programes i activitats relacionats amb l’orientació, la transició i l’acolliment a la Universitat.
 • Assenyalar les llacunes relatives a algun d’aquests aspectes, per tal d’identificar necessitats en relació amb la informació i l’orientació.
 • Assessorar adequadament els serveis, programes i iniciatives, etc., i col·laborar-hi, i donar-hi suport.
 • I completar-los amb la proposta d’accions noves fins ara no previstes.

Objectius generals actuals

 • Identificar mancances i aspectes millorables en tots els temes relacionats amb la informació, la comunicació, l’orientació i la transició a la Universitat, especialment adreçades als centres d’educació secundària.
 • Dissenyar i realitzar programes i activitats relacionats amb la captació i l’acolliment d’alumnes a la Universitat, i amb la difusió dels estudis universitaris, del coneixement científic, social i cultural, i de la recerca de la UIB.
 • Promoure accions relacionades amb el suport a la informació i a l’orientació útils als estudiants de secundària i al seu professorat (orientadors, tutors, etc.), especialment els que poden facilitar el procés de transició a la Universitat.
 • Millorar la col·laboració secundària-UIB, i la comunicació entre els dos nivells educatius.
 • Valorar i complementar els programes i accions que la UIB desenvolupi o proposi en relació amb aquests objectius, i donar-hi suport.

Característiques del col·lectiu al qual s'adreça

Durant el període inicial de funcionament del PORT-UIB, aquest programa es va adreçar a tres col·lectius diana:

 • Estudiants no universitaris, especialment en les etapes d’ESO, batxillerat i formació professional (requereixen sobretot accions d’informació, motivació i orientació en relació amb la continuïtat dels estudis).
 • Estudiants no universitaris que es troben propers o ja immersos en el procés de transició cap als estudis superiors.
 • Estudiants universitaris i l’àmbit de la mateixa UIB.

En l’actualitat els col·lectius diana serien:

 • Professorat de secundària
 • Professorat universitari
 • Orientadors de secundària
 • Estudiants de secundària obligatòria i de batxillerat
 • Estudiants de cicles formatius de grau superior
 • Mares i pares d’alumnes de secundària
 • Mitjans de comunicació
 • Societat en general (especialment sectors de l’Administració relacionats amb temes de formació i orientació, associacions empresarials amb departaments de formació i orientació laboral, etcètera)

Àrees d'actuació

A aquestes àrees corresponen els següents objectius i camps o àmbits d’actuació principals:

Col·laboració i comunicació secundària-UIB

Objectius específics:

 • Garantir la relació i la comunicació entre el professorat de secundària i la UIB
 • Facilitar la coordinació entre els estudis no universitaris i universitaris

Activitats que corresponen, entre d’altres:

 • Informació a serveis d’orientació (seminari d’orientadors, jornades per a orientadors, informadors, professorat, etc.)
 • Web, bústia electrònica, etc.
 • Conferències, jornades, etcètera

Informació, captació d’alumnes i orientació

Objectius específics:

 • Facilitar la informació i l’orientació de l’alumnat de secundària
 • Difondre els estudis de la UIB
 • Divulgar la UIB i el seu paper com a institució de formació superior i de recerca de qualitat

Activitats que corresponen, entre d’altres:

 • Campus cientificotècnic d’estiu
 • Xerrades en centres de secundària, adreçades a alumnes i famílies
 • Jornades de portes obertes, adreçades a alumnes i famílies.
 • Actuacions adreçades a col·lectius específics: professionals, cicles formatius de grau superior
 • Aules taller demostratives a les distintes facultats i escoles universitàries (exemples: Demolab, Demotec, Arqueodrom)
 • Ciberespai per a estudiants de secundària, bústia de consultes, passeig virtual pel campus, POTUGame, etc.
 • Divulgació de la recerca de la UIB.

Aquestes àrees d’acció inicialment considerades es transformaren, a l’efecte d’operativitat, en àmbits d’agrupament de les activitats en els successius plans d’acció.

Normativa

Transparència