Escoltar

Consells i recursos

Sortides professionals dels estudis de grau

Arts i Humanitats

Grau d'Estudis Anglesos

 • Agent de viatges
 • Assessor lingüístic
 • Comercial d’exportació
 • Corrector editorial
 • Docent d’ensenyament secundari, superior i/o no reglat
 • Editor literari
 • En mitjans de comunicació
 • Gestor cultural
 • Gestor editorial
 • Guia turístic
 • Informador turístic
 • Intèrpret i/o traductor jurat
 • Investigador
 • Lector editorial
 • Mediador lingüístic i intercultural
 • Professor d’espanyol com a llengua estrangera
 • Recepcionista d’allotjaments turístics
 • Redactor (copywriter)
 • Traductor i intèrpret judicial
 • Traductor literari

Us pot interessar

Grau de Filosofia

 • Assessor en comitès de l’Administració pública i privada (mèdics, de recerca i d’actuació política)
 • Docent d’ensenyament secundari, superiors i/o no reglat
 • Gestió de recursos humans i organització del treball 
 • Gestor cultural
 • Gestor editorial
 • Investigador
 • Lector editorial
 • Mediador intercultural
 • Tècnic en cooperació al desenvolupament

Us pot interessar

Grau d’Història

 • Antiquari
 • Arqueòleg
 • Arxiver
 • Assessor històric
 • Bibliotecari
 • Comissari d’exposicions
 • Conservador de béns culturals
 • Crític d’art
 • Diplomàtic
 • Dissenyador de parcs arqueològics
 • Docent d’ensenyament secundari, superior i/o no reglat
 • En editorials
 • Gestor cultural
 • Guia de museus/exposicions
 • Guia turístic
 • Organització d’exposicions
 • Paleògraf
 • Taxador d’obres d’art

Us pot interessar

 

Grau d’Història de l'Art

 • Antiquari
 • Arqueòleg
 • Arxiver
 • Assessor històric
 • Comissari d’exposicions
 • Conservador de béns culturals
 • Crític d’art
 • Divulgador del patrimoni: turisme cultural, programes didàctics
 • Docent d’ensenyament secundari, superior i/o no reglat
 • Gestor del patrimoni historicoartístic i cultural
 • Guia de museus/exposicions
 • Guia turístic
 • Investigador
 • Organitzador d’exposicions
 • Taxador d’obres d’art

Us pot interessar

Grau de Llengua i Literatura Catalanes

 • Adaptador de diàlegs de doblatge i texts literaris
 • Arxiver
 • Assessor lingüístic
 • Bibliotecari
 • Corrector de texts i/o estil
 • Corrector editorial
 • Crític literari
 • Docent d’ensenyament secundari, superior i/o no reglat
 • Editor literari
 
 • Gestor editorial
 • Guionista
 • Investigador
 • Lector editorial
 • Mediador lingüístic i intercultural
 • Planificador, dissenyador i gestor de polítiques lingüístiques
 • Professor de català com a llengua estrangera
 • Redactor (copywriter)
 • Traductor

Us pot interessar

Grau de Llengua i Literatura Espanyoles

 • Adaptador de diàlegs de doblatge i texts literaris
 • Arxiver
 • Assessor lingüístic
 • Bibliotecari
 • Corrector de texts i/o estil
 • Corrector editorial
 • Crític literari
 • Docent d’ensenyament secundari, superior i/o no reglat
 • Editor literari
 • Gestor editorial
 • Guionista
 • Investigador
 • Lector editorial
 • Mediador lingüístic i intercultural
 • Planificador, dissenyador i gestor de polítiques lingüístiques
 • Professor d’espanyol com a llengua estrangera
 • Redactor (copywriter)
 • Traductor

Us pot interessar

 

Ciències

Grau de Biologia

 • Analista de microbiologia dels aliments
 • Auditor de qualitat
 • Auditor de sistemes de gestió
 • Auditor mediambiental
 • Bioestadístic
 • Biofísic - Físic biomèdic
 • Bióleg especialista (BIR*)
  • Anàlisis Clíniques
  • Bioquímica Clínica
  • Immunologia
  • Microbiologia i Parasitologia
  • Radiofàrmacia
 • Botànic
 • Director de qualitat, seguretat i medi ambient
 • Docent d’ensenyament secundari, superior i/o no reglat
 • Educador i informador ambiental
 • Enòleg
 • Especialista en biomaterials
 • Expert en peritatge molecular
 • Facultatiu de l’INTCF** - especialitat Biologia
 • Facultatiu de l’INTCF** - especialitat Criminalística
 • Facultatiu de l’INTCF**- especialitat Valoració toxicològica i medi ambient
 • Gestor de projectes
 • Gestor de transferència tecnològica
 • Inspector de pesca
 • Inspector mediambiental
 • Investigador bioquímic
 • Microbiòleg
 • Oceanògraf
 • Operador ambiental
 • Responsable d’assajos clínics
 • Responsable d’innovació en valoració de residus orgànics
 • Responsable de cicle de vida de productes i serveis
 • Responsable de laboratori d’anàlisis clínics
 • Responsable en explotacions aqüícoles
 • Tècnic de control de qualitat
 • Tècnic de laboratori industrial
 • Tècnic en biocombustibles
 • Tècnic en bioxips
 • Tècnic en control de plagues
 • Tècnic en gestió i control de la contaminació atmosfèrica
 • Tècnic en microsistemes i nanotecnologia
 • Tècnic en seguretat i higiene en el treball
 • Tècnic en teràpia gènica
 • Tècnic en tractament d’aigües residuals
 • Toxicològic
 • Visitador mèdic
 • Zoòleg

Us pots interessar

* Biòleg Intern Resident
**Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses

Grau de Bioquímica

 • Analista de microbiologia dels aliments
 • Auditor de qualitat
 • Auditor de sistemes de gestió
 • Auditor medi ambiental
 • Bioestadístic
 • Biofísic- Físic biomèdic
 • Bioquímic especialista (BIR*)
  • Anàlisis Clíniques,
  • Bioquímica Clínica
  • Immunologia
  • Microbiologia i Parasitologia
  • Radiofàrmacia
 • Docent d’ensenyament secundari, superior i/o no reglat
 • Especialista en biomaterials

 * Biòleg Intern Resident

 • Expert en peritatge molecular
 • Gestor de projectes
 • Gestor de transferència tecnològica
 • Investigador bioquímic
 • Microbiòleg
 • Responsable d’assajos clínics
 • Responsable de laboratori d’anàlisis clíniques
 • Tècnic de laboratori industrial
 • Tècnic de tractament d’aigües residuals
 • Tècnic en bioxips
 • Tècnic en control de plagues
 • Tècnic en microsistemes i nanotecnología
 • Tècnic en teràpia gènica
 • Toxicòleg
 • Visitador mèdic

Us pots interessar

 

Grau en Física

 • Astrofísic
 • Astrònom
 • Auditor de qualitat
 • Biofísic- Físic biomèdic
 • Cristal·lògraf
 • Diplomat en Meteorologia de l’Estat
 • Director de qualitat, seguretat i medi ambient
 • Docent d’ensenyament secundari, superior i/o no reglat
 • Expert en residus radioactius
 • Expert en tecnologia espacial i aeronàutica
 • Físic especialista (RFIR*) en radiofísica hospitalària
 • Gestor de projectes
 • Gestor de transferència tecnològica
 • Meteoròleg
 • Radiofísic hospitalari
 • Tècnic de control de qualitat
 • Tècnic en acústica
 • Tècnic en microsistemes i nanotecnologia
 • Tècnic en seguretat nuclear

Us pot interessar

* Físic Intern Resident

Grau de Química

 • Auditor de aualitat
 • Auditor de sistemes de gestió
 • Auditor medi ambiental
 • Cristal·lògraf
 • Cursos de formació i reciclatge per a empreses
 • Diplomat en Meteorologia de l’Estat
 • Director d’operacions
 • Director de processos
 • Director de producció o fàbrica
 • Director, responsable, tècnic de qualitat, seguretat i medi ambient
 • Docent d’ensenyament secundari, superior i/o no reglat
 • Enòleg
 • Facultatiu de l’INTCF* - especialitat Criminalística
 • Facultatiu de l’INTCF* - especialitat Química i drogues
 • Facultatiu de l’INTCF*- especialitat Valoració toxicològica i medi ambient
 • Geoquímic
 • Gestor de projectes
 • Inspector medi ambiental
 • Químic especialista (QIR*)
  • Anàlisis Clíniques
  • Bioquímica Clínica
  • Microbiologia i Parasitologia
  • Radiofàrmacia
 • Tècnic de control de qualitat
 • Tècnic de gestió i control de la contaminació atmosfèrica
 • Tècnic de laboratori industrial
 • Tècnic de registres
 • Tècnic de seguretat i higiene en el treball
 • Tècnic de tractament d’aigües residuals
 • Tècnic en biocombustibles
 • Tècnic en microsistemes i nanotecnologia
 • Tècnic en teràpia gènica
 • Tècnic superior en prevenció de riscs laborals
 • Toxicòleg
 • Visitador mèdic

Us pots interessar

* Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses              
**Químic Intern Resident

 

Ciències de la Salut

Grau de Fisioteràpia

 • Docent d’ensenyament secundari, superior i/o no reglat
 • Fisioterapeuta clínic
 • Fisioterapeuta educatiu
 • Fisioterapeuta esportiu
 • Gestor
 • Investigador

 Us pot interessar

 

Grau d'Infermeria

 • Docent d’ensenyament secundari, superior i/o no reglat
 • Gestor de serveis d’infermeria
 • Infermer del cos militar de sanitat
 • Infermer en atenció primària
 • Infermer intern resident (EIR*)
  • especialitat en família i comunitària
  • especialitat en infermeria del treball
  • especialitat en infermeria geriàtrica
  • especialitat en infermeria pediàtrica
  • especialitat en obstètric ginecològica
  • especialitat en salut mental
 • Investigador
 • Tècnic de seguretat i higiene en el treball
 • Tècnic superior en prevenció de riscs laborals
 • Toxicòleg

Us pot interessar 

* Infermer Intern Resident

 

Grau en Medicina

 • Assessor mèdic
 • Docent d’ensenyament secundari, superior i/o no reglat 
 • Facultatiu de l’INTCF* - especialitat Biologia
 • Facultatiu de l’INTCF* - especialitat Criminalista
 • Facultatiu de l’INTCF* especialitat Histopatologia
 • Facultatiu de l’INTCF* especialitat Informació Toxicològica
 • Investigador
 • Metge del cos militar de sanitat
 • Metge especialista en al·lergologia
 • Metge especialista en anàlisis clíniques
 • Metge especialista en anatomia patològica
 • Metge especialista en anestesiologia i reanimació
 • Metge especialista en angiologia i cirurgia vascular
 • Metge especialista en cardiologia
 • Metge especialista en cirurgia cardiovascular
 • Metge especialista en cirurgia general i l’aparell digestiu
 • Metge especialista en cirurgia oral i maxil·lofacial
 • Metge especialista en cirurgia ortopèdica i traumatologia
 • Metge especialista en cirurgia pediàtrica
 • Metge especialista en cirurgia plàstica estètica i reparadora
 • Metge especialista en cirurgia toràcica
 • Metge especialista en dermatologia medicoquirúrgica i venereologia
 • Metge especialista en educació física i de l’esport
 • Metge especialista en endocrinologia i nutrició
 • Metge especialista en farmacologia clínica
 • Metge especialista en física i rehabilitació

Us pot interessar

 *Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses
 

 

 • Metge especialista en hematologia i hemoteràpia
 • Metge especialista en immunologia
 • Metge especialista en l’aparell digestiu
 • Metge especialista en medicina del treball
 • Metge especialista en medicina familiar i comunitària
 • Metge especialista en medicina Intensiva
 • Metge especialista en medicina interna
 • Metge especialista en medicina legal i Forense
 • Metge especialista en medicina nuclear
 • Metge especialista en medicina preventiva i salut pública
 • Metge especialista en microbiologia i parasitologia
 • Metge especialista en nefrologia
 • Metge especialista en neurocirurgia
 • Metge especialista en neurofisiologia
 • Metge especialista en neurologia
 • Metge especialista en obstetrícia i ginecologia
 • Metge especialista en oftalmologia
 • Metge especialista en oncologia Metgessa
 • Metge especialista en oncologia radioteràpica
 • Metge especialista en otorrinolaringologia
 • Metge especialista en pediatria i àrees específiques
 • Metge especialista en pneumologia
 • Metge especialista en psiquiatria
 • Metge especialista en radiodiagnòstic
 • Metge especialista en reumatologia
 • Metge especialista en urologia
 • Redactor especialista en medicina
 • Tècnic en bioxips
 • Tècnic en seguretat i higiene en el treball
 • Tècnic en teràpia gènica
 • Tècnic superior en prevenció de riscs laborals
 • Toxicòleg

Grau en Nutrició i Dietètica

 • Bromatòleg nutricionista
 • Conseller alimentari
 • Docent d’ensenyament secundari, superior i/o no reglat
 • Especialista en nutrigenètica
 • Expert en legislació alimentaria
 • Responsable d’aliments funcionals i nutracèutics
 • Tècnic especialista en control de qualitat
 • Tècnic especialista en informació nutricional
 • Terapeuta d’hàbits alimentaris
 • Toxicòleg

Us pot interessar

Grau d'Odontologia

 • Dentista per compte aliè, propi odel cos militar de sanitat
 • Docent d’ensenyament secundari, superior i/o no reglat
 • Investigador
 • Pèrit odontològic

Us pot interessar

  

Grau de Psicologia

 • Director de recursos humans
 • Docent d’ensenyament secundari, superior i/o no reglat
 • Investigador
 • Mediador
 • Orientador professional
 • Professor tècnic de serveis a la comunitat
 • Psicòleg clínic
 • Psicòleg de la intervenció social
 • Psicòleg de rendiment esportiu
 • Psicòleg del cos militar de sanitat
 • Psicòleg del trànsit i la seguretat  
 • Psicòleg educatiu
 • Psicòleg general sanitari  
 • Responsable de formació i desenvolupament
 • Tècnic d’ocupació
 • Tècnic de peritatge psicològic
 • Tècnic de recursos humans
 • Tècnic de seguretat i higiene en el treball
 • Tècnic superior en la prevenció de riscs laborals

 

Es important tenir en compte que, d’acord amb la legislació vigent, aquesta titulació compleix les condicions per accedir a les professions regulades en Psicologia General Sanitària (via màster) i a l’especialitat en Psicologia Clínica (via PIR).

Us pot interessar

 

 

Ciències Socials i Jurídiques

Grau d’Administració d’Empreses

 • Actuari/a
 • Administrador civil de l’Estat
 • Agent de borsa
 • Agent de desenvolupament local
 • Agent de la propietat industrial
 • Agent de propietat immobiliària
 • Analista de riscs
 • Analista financer o de valors
 • Assessor fiscal
 • Auditor intern i de comptes
 • Cap de ventes
 • Comercial  
 • Consultor estratègic
 • Corredor de segurs
 • Cos militar d’intervenció
 • Diplomats comercials de l’Estat
 • Director d’administració
 • Director d’allotjaments hotelers
 • Director d’oficina bancària
 • Director d’operacions
 • Director de logística (Suply Chain Manager)
 • Director de màrqueting
 • Director de publicitat
 • Director de recursos humans
 • Director financer
 • Docent d’ensenyament secundari, superior i/o no reglat
 • Economista forense
 • Empresista
 • Especialista en regulació bancària
 • Especialista en transparència bancària i conducta de mercat

 Us pot interessar

 • Gestor administratiu
 • Gestor de comptes clau
 • Gestor de projectes
 • Gestor de transferència tecnològica
 • Gestor del rendiment
 • Inspector d’assegurances de l’Estat
 • Inspector d’entitats de crèdit
 • Inspector d’hisenda
 • Inspector deL Servei Oficial d'Inspecció, Vigilància i Regulació del Comerç Exterior (SOIVRE)
 • Màrqueting comercial
 • Planificador de campanyes de comunicació
 • Prospector d’ocupació
 • Recerca
 • Responsable d’explotacions agropecuàries
 • Responsable de canals de venta
 • Responsable de comerç electrònic
 • Responsable de investigació quantitativa
 • Responsable de màrqueting en línia
 • Responsable de projectes de cooperació i desenvolupament
 • Responsable de responsabilitat social i corporativa
 • Tècnic d’hisenda
 • Tècnic d’investigació de mercats
 • Tècnic de compliment normatiu (Compliance Manager)
 • Tresorer

Grau de Direcció Hotelera

 • Consultor per la creació d’empreses del sector hoteler, d’allotjament i restauració
 • Director, gerent, responsable d’àrea, assessor en empreses de restauració i empreses relacionades amb l’oferta complementària (centres d’oci, serveis d’àpats i parcs temàtics)
 • Director/a d’allotjament no vocacionals
 • Director/a d’allotjaments hotelers
 • Director/a o coordinador/a de departament d’allotjaments hotelers
 • Director/a o coordinador/a de departament d’allotjament no vacacional
 • Docent d’ensenyament secundari, superior i/o no reglat
 • Investigador en l’àmbit de l’hoteleria, l’allotjament i la restauració
 • Sotsdirector/a d’allotjaments hotelers
 • Subdirector/a d’allotjament no vacacional
   

Grau de Dret

 • Administratiu civil de l’Estat
 • Advocat
 • Agent de la propietat industrial
 • Agent de participació ciutadana
 • Analista polític
 • Assessor jurídic
 • Assessor laboral
 • Assessor polític
 • Auditor laboral
 • Cap de personal
 • Cos jurídic militar
 • Detectiu privat
 • Diplomàtic
 • Diplomats comercials de l’Estat
 • Director d’oficina bancària
 • Director de recursos humans
 • Docent d’ensenyament secundari, superior i/o no reglat
 • Especialista en regulació bancària
 • Especialista en transparència bancària i conducta de mercat
 • Expert en gestió de la propietat intel·lectual
 • Fiscal
 • Gestor administratiu
 • Inspector d’assegurances de l’Estat
 • Inspector d’entitats de crèdit
 • Inspector d’hisenda
 • Inspector de Cos Nacional de Policia
 • Inspector de treball
 • Jutge o magistrat
 • Mediador familiar
 • Notari
 • Procurador
 • Registrador de la propietat, mercantil i de bens mobles
 • Responsable de sinistres
 • Responsable de subscripció
 • Secretari judicial
 • Subinspector laboral
 • Tècnic d’hisenda
 • Tècnic d’ocupació
 • Tècnic de seguretat i higiene en el treball
 • Tècnic en compliment normatiu (Compliance Manager)
 • Tècnic en prevenció de riscs laborals
 • Treballador de la banca
 • Tresorer

Us pot interessar

Grau d’Economia

 • Actuari
 • Administrador civil de l’Estat
 • Agent de desenvolupament local
 • Agent de la propietat immobiliària
 • Agent de propietat industrial
 • Analista de riscs
 • Analista financer o de valors
 • Auditor intern i/o de comptes
 • Cap de ventes
 • Comercial d’exportació
 • Comptable
 • Consultor estratègic
 • Corredor d’assegurances
 • Cos militar d’intervenció
 • Demògraf
 • Diplomàtic
 • Diplomats comercials de l’Estat
 • Director d’administració
 • Director d’oficina bancaria
 • Director d’operacions
 • Director de logística (Suply Chain Manager)
 • Director de màrqueting
 • Director financer
 • Docent d’ensenyament secundari, superior i/o no reglat
 • Economista forense
 • Empleat de la banca
 • Empresista
 • Especialista en regulació bancària
 • Especialista en transparència bancària i conducta de mercat

 Us pot interessar

 • Especialista en regulació bancària
 • Especialista en transparència bancària i conducta de mercat
 • Estadístic de l’Estat
 • Expert en opinió pública
 • Gestor administratiu
 • Gestor de campanyes de comunicació
 • Gestor de comptes clau
 • Gestor de rendiment
 • Inspector d’assegurances de l’Estat
 • Inspector d’entitats de crèdit
 • Inspector d’hisenda
 • Inspector del Servei Oficial d'Inspecció, Vigilància i Regulació de l'Comerç Exterior (SOIVRE)
 • Planificador de campanyes de comunicació
 • Prospector d’ocupació
 • Representant de producte
 • Responsable d’explotacions agropecuàries
 • Responsable d’investigació quantitativa
 • Responsable de comerç electrònic
 • Responsable de màrqueting en línia
 • Responsable de projectes de cooperació i desenvolupament
 • Responsable de responsabilitat social i corporativa
 • Tècnic d’Hisenda
 • Tècnic en compliment normatiu (Compliance Manager)
 • Tècnic en responsabilitat social corporativa
 • Tresorer

Grau d’Educació Infantil i Primària

 • Expert en disseny de material didàctic
 • Expert en llenguatge de signes
 • Mestre d’educació infantil o primària a col·legis públics, privats, acadèmies
 • Monitor de ludoteca
 • Professor tècnic en serveis a la comunitat

Us pot interessar

Grau d’Educació Social

 • Agent d’igualtat d’oportunitats
 • Animador sociocultural
 • Coordinador d’activitats esportives per persones dependents
 • Coordinador d’oci i temps Lliure
 • Educador i informador ambiental
 • Educador social per col·lectius en risc d’exclusió
 • Expert en disseny de material didàctic
 • Expert en entrenament a l’aire lliure
 • Expert en llenguatge de signes
 • Gestor cultural
 • Mediador familiar
 • Mediador intercultural
 • Monitor d’oci i temps lliure
 • Orientador professional
 • Professor tècnic de serveis a la comunitat
 • Recerca en educació social  
 • Responsable de projectes de cooperació i desenvolupament
 • Tècnic d’ocupació

 Us pot interessar

Grau en Geografia

 • Agent de desenvolupament local
 • Cartògraf i especialista en tecnologies de la informació geogràfica
 • Demògraf
 • Docent d’ensenyament secundari, superior i/o no reglat
 • Especialista en geomàrqueting
 • Especialista en geoturisme
 • Geoquímic

 Us pot interessar 

 • Guia turístic
 • Hidròleg
 • Meteoròleg de l’Estat
 • Planificador o Urbanista regional o local
 • Tècnic en cooperació al desenvolupament
 • Tècnic-redactor especialista en impacte ambiental

Grau de Pedagogia

 • Animador sociocultural
 • Consultor de formació
 • Coordinador d’oci i temps lliure
 • Director o gerent de centres formatius o socioeducatius
 • Director o tècnic en l’àmbit dels recursos humans i la formació en l’organització i en l’empresa  
 • Docent d’ensenyament secundari, superior i/o no reglat
 • Expert en disseny de material didàctic
 • Expert en entrenador a l’aire lliure
 • Expert en llenguatge de signes
 • Formador de formadors
 • Gestor educatiu en institucions
 • Mediador familiar
 • Mediador intercultural
 • Monitor d’oci i temps lliure
 • Monitor de ludoteca
 • Orientador educatiu en centres educatius, en equips d’orientació educativa i psicopedagògica (EOEP) i en equips d’atenció primària (EAP)
 • Orientador i preparador laboral  
 • Professor de temàtiques psicopedagògiques en diversos cicles formatius de formació professional  
 • Professor tècnic de serveis a la comunitat
 • Responsable de formació i desenvolupament
 • Responsable de projectes de formació d’aprenentatge en línia
 • Tècnic de formació

Us pot interessar

Grau de Relacions Laborals

 • Administratiu civil de l’Estat
 • Agent d’igualtat d’oportunitats
 • Agent de desenvolupament local
 • Assessor jurídic
 • Assessor laboral
 • Auditor laboral
 • Cap de personal
 • Director de recursos humans
 • Docent d’ensenyament secundari, superior i/o no reglat
 • Inspector laboral

 Us pot interessar

 • Orientador professional
 • Prospector d’ocupació
 • Responsable de formació i desenvolupament
 • Subinspector laboral
 • Tècnic d’ocupació
 • Tècnic de formació
 • Tècnic de recursos humans
 • Tècnic de seguretat i higiene en el treball
 • Tècnic superior en prevenció de riscs laborals

 

Grau de Treball Social

 • Agent d’igualtat d’oportunitats
 • Docent d’ensenyament secundari, superior i/o no reglat
 • Mediador familiar 
 • Mediador intercultural
 • Orientador professional 
 • Professor tècnic de serveis a la comunitat 
 • Responsable de projectes de cooperació i desenvolupament 
 • Serveis socials especialitzats per a sectors de població i problemàtiques: atenció a les dones, atenció a les persones amb discapacitat, atenció a les persones immigrants i refugiades, serveis de salut, hospitals, salut mental, justícia, institucions penitenciàries, etc.  
 • Tècnic d’ocupació 
 • Tècnic en cooperació al desenvolupament

 Us pot interessar 

 

Grau en Turisme

 • Agent de desenvolupament local
 • Agent de la propietat immobiliària
 • Agent de viatges
 • Animador turístic
 • Cap d’oficina en agències de viatges
 • Cap de recepció
 • Comercial d’exportació
 • Director d’allotjaments hotelers
 • Director d’oficina de turisme
 • Director de logística (Suply Chain Manager)
 • Docent d’ensenyament secundari, superior i/o no reglat
 • Especialista en geoturisme
 • Gestor del rendiment
 • Guia de museus i exposicions
 • Informador turístic
 • Organitzadors d’esdeveniments
 • Recepcionista d’allotjaments hotelers
 • Relacions públiques en el sector turístic
 • Responsable de protocol
 • Responsables d’esdeveniments

 

* En allotjaments turístics, empreses d’intermediació i comercialització, en empreses de temps lliure, de transport, de noves tecnologies aplicades al sector turístic  

 

 

Enginyeria i Arquitectura

Grau d’Edificació (arquitecte tècnic)

 • Assessor ambiental en logística
 • Auditor ambiental
 • Auditor tècnic d’execució d’obra
 • Cap d’obra
 • Cap de grup
 • Gestor de construcció  
 • Consultor bioclimàtica
 • Consultor expert en mobilitat urbana
 • Coordinador de seguretat i salut
 • Director d’execució d’obra
 • Director de producció d’obra
 • Director tècnic d’edificació
 • Dissenyador d’espais d’art
 • Dissenyador d’espais escènics
 • Dissenyador d’interiors
 • Dissenyador d’oficines i seus de treball
 • Dissenyador de parcs temàtics
 • Dissenyador industrial de mobiliari i il·luminació
 • Docent d’ensenyament secundari, superior i/o no reglat
 • Enginyer d’infraestructures comunes
 • Enginyer d’instal·lacions hoteleres
 • Enginyer en prevenció d’incendis
 • Especialista en estimació de costos
 • Gestor d’instal·lacions
 • Pèrit d’assegurances
 • Encarregat de projectes d’edificació
 • Tècnic en control de qualitat de materials
 • Tècnic de gestió ambiental en obres
 • Tècnic en diagnòstic ambiental d’oportunitats de minimització
 • Tècnic en eficiència energètica a l’edificació
 • Tècnic en rehabilitació d’edificis
 • Tècnic en representació en 2D i 3D
 • Tècnic en seguretat de mobilitat
 • Tècnic en seguretat estructural
 • Tècnic de sistemes de gestió mediambiental en centres productius
 • Tècnic especialista en edificis patrimonials
 • Tècnic responsable en medi ambient

 

 Us pot interessar 

Grau d’Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural

 • Tècnic en aplicacions agroinformàtiques
 • Comercial de llavors
 • Cultivador d’algues
 • Expert en aplicacions d’envasament alimentari
 • Expert en comerç just
 • Gestor comercial internacional d’alimentació
 • Gestor comercial majorista d’alimentació
 • Gestor d’explotacions agràries ecològiques
 • Gestor d’explotacions d’aqüicultura
 • Ictiopatòleg
 • Expert en sanitat vegetal
 • Responsable de cultius genèticament modificats
 • Nutricionista animal
 • Responsable d’aliments funcionals i nutracèutics
 • Responsable d’insectaris
 • Tècnic d’agricultura de precisió
 • Tècnic de sistemes de control integrat de plagues
 • Tècnic en sistemes integrals d’agricultura i producció ecològica
 • Tècnic superior en jardineria i restauració

 Us pot interessar 

 

Grau d’Enginyeria Electrònica, Industrial i Automàtica

 • Tècnic en aplicacions agroinformàtiques
 • Cap de manteniment
 • Cap de planta
 • Cap de projecte d’automoció
 • Controlador de processos
 • Dissenyador de parcs temàtics
 • Dissenyador industrial de mobiliari i il·luminació
 • Dissenyador industrial de producte
 • Dissenyador industrial de vehicles
 • Dissenyador industrial especialista en ergonomia
 • Enginyer R+d+I en automoció
 • Enginyer d’instal·lacions d’hidroteràpia
 • Enginyer d’instal·lacions hoteleres
 • Enginyer de producte
 • Enginyer de projectes elèctrics
 • Enginyer electrònic de vehicle elèctric
 • Enginyer en manteniment de material mòbil
 • Enginyer en manteniment de xarxa ferroviària
 • Expert en desenvolupament i comercialització de sistemes immòtics i domòtics
 • Muntador de maquinària
 • Operari de xarxes de gas
 • Projectista d’instal·lacions d’energia solar (fotovoltaica i tèrmica)
 • Responsable de millora continua
 • Responsable de planificació de la producció
 • Tècnic certificat de muntatge
 • Tècnic de línia automatitzada de producció
 • Tècnic de màquines en vaixell mercant o de passatge
 • Tècnic en automatització-robòtica
 • Tècnic en eficiència energètica a l’edificació
 • Docent d’ensenyament secundari, superior i/o no reglat
 • Pèrit judicial
 • Investigador

 

Us pot interessar

 

Grau d’Enginyeria Informàtica

 • Docent d’ensenyament secundari, superior i/o no reglat
 • Dissenyador web
 • Tècnic en bioxips
 • Tècnic en robòtica industrial
 • Expert en tecnologia espacial i aeronàutica
 • Tècnic en microsistemes i nanotecnologia
 • Tècnic en desenvolupament de sistemes de control i automatització
 • Responsable de projectes de formació en línia
 • Director informàtic
 • Administrador de sistemes
 • Analista de sistemes
 • Enginyer en desenvolupament de software
 • Enginyer en xarxes
 • Analista funcional
 • Analista programador
 • Administrador de webs
 • Desenvolupador de web
 • Responsable de comerç en línia
 • Gestor de projectes
 • Tècnic en seguretat informàtica
 • Tècnic de suport
 • Expert en analítica web
 • Gestor en transferència tecnològica
 • Investigador
 • Consultor o auditor informàtic (chief data officer)
 • Animador 3D
 • Desenvolupador de jocs
 • Tècnic superior en TIC - Centre Nacional d’Intel·ligència
 • Cibergeògraf
 • Expert en agents intel·ligents
 • Investigador

Us pot interessar 

Grau d’Enginyeria Telemàtica

 • Analista de programari de telecomunicacions
 • Administrador de seguretat
 • Cap d’inversions i innovació tecnològica
 • Cap de projectes d’aviònica
 • Cap de projecte de radiofusió
 • Cap de projectes de programari de telecomunicacions
 • Cap de projecte de xarxes privades
 • Cap de projectes informàtics
 • Consultor en salut en línia
 • Desenvolupador d’aplicacions de mobilitat
 • Director de producció de transmissió
 • Director de projecte d’instrumentació espacial
 • Econetòleg
 • Enginyer d’aprenentatge en línia
 • Enginyer d’infraestructures comunes
 • Enginyer de desenvolupament d’aviònica
 • Enginyer de hardware
 • Enginyer de proves i testeig
 • Enginyer de radiofreqüència i microones
 • Enginyer de software d’aviònica
 • Enginyer mimetista
 • Expert en dades massives
 • Expert en aplicacions TIC a la traçabilitat alimentària
 • Expert en desenvolupament i comercialització de sistemes immòtics i domòtics
 • Expert en Administració electrònica
 • Expert en comerç electrònic i sistemes de pagament
 • Expert en teleassistència
 • Expert en telemedicina
 • Expert en xarxes de transmissió i distribució
 • Gestor de xarxes
 • Oficial electrònica del vaixell
 • Responsable de prevenció de pèrdues
 • Tècnic certificat de muntatge
 • Tècnic de radiofusió
 • Tècnic de xarxes privades
 • Tècnic en commutació mòbil
 • Tècnic en comunicació per cable
 • Tècnic en desenvolupament d’aplicacions de navegació
 • Docent d’ensenyament secundari, superior i/o no reglat
 • Pèrit o assessor judicial
 • Investigador

Us pot interessar

 

 

Grau de Matemàtiques

 • Docent d’ensenyament secundari, superior i/o no reglat
 • Bioestadístic
 • Estadístic
 • Científic de dades (data scientist)
 • Expert en tecnologia espacial i aeronàutica
 • Analista de riscs
 • Analista financer o de valors
 • Analista de sistemes
 • Director informàtic
 • Director de projecte TIC
 • Analista funcional
 • Analista programador
 • Desenvolupador web
 • Tècnic en seguretat informàtica
 • Gestor de projectes
 • Gestor de transferència tecnològica
 • Consultor o auditor informàtic (chief data officer)
 • Actuari
 • Astrònom
 • Meteoròleg
 • Diplomat en Meteoròleg de l’Estat
 • Tècnic Superior en TIC - Centre Nacional d’Intel·ligència
 • Investigador

Us pot interessar