V Miniolimpíada de Filosofia

La Universitat de les Illes Balears convoca la V Miniolimpíada de Filosofia, amb caràcter autonòmic, que tindrà lloc els dies 28 de gener i 18 de febrer de 2022.

Destinataris

 • Poden participar a la III Miniolimpíada de Filosofia tots els alumnes matriculats del tercer o de quart curs d’ESO a qualsevol centre públic, concertat o privat de les Illes Balears.
 • Cada alumne que s’hi presenti ha de ser avalat per un professor del seu centre d’ensenyament, preferentment el professor de Filosofia, que actuarà com a tutor i tindrà la funció de preparar l’alumne.

Estructura de la prova

La III Miniolimpíada de Filosofia consistirà en una sola prova: l’anàlisi per escrit d’un dilema moral concret, basat en un tema general, que ha de concloure amb una resposta raonada. La durada de la prova serà de 90 minuts. El tema d’enguany és el següent: «Transhumanisme, millora o extinció de l’espècie humana?». Podrà aparèixer informació addicional sobre la prova al lloc web http://olimpiadafilosofiabalears.blogspot.com.es/.

Els criteris de valoració de la prova són els següents: a) enumerar diverses opcions, i que siguin rellevants i pertinents; b) argumentació suficient i pertinent; c) detecció i jerarquització dels valors més importants en conflicte; d) solució del dilema amb claredat i bon raonament (rellevància dels arguments, justificació de la conclusió i refutació d’arguments oposats).

Data i horari de realització

La III Miniolimpíada de Filosofia es durà a terme en dues fases.

 • La primera es desenvoluparà de manera telemàtica, el dia 28 de gener, a partir de les 12.30 hores. Aquesta fase serà eliminatòria.
 • A la segona fase, o fase final, que es durà a terme presencialment a les instal·lacions del campus universitari de la UIB, hi participaran els participants seleccionats pel jurat, en un màxim de 10 persones. En aquesta fase, els finalistes hauran de defensar la seva redacció sobre el dilema moral proposat davant un jurat, i hauran de respondre una sèrie de preguntes efectuades pel jurat. Tot i ser una fase presencial, si les circumstàncies ho requereixen, es podrà dur a terme en línia.

Premis

 • Primer premi:  un xec regal en material informàtic, audiovisual, didàctic o bibliogràfic*.
 • Segon premi, un xec regal en material informàtic, audiovisual, didàctic o bibliogràfic*.
 • Tercer premi, un xec regal en material informàtic, audiovisual, didàctic o bibliogràfic*.

* Els premis estan subjectes a disponibilitat pressupostària.

A més, els tres guanyadors rebran un diploma acreditatiu i un obsequi dels patrocinadors (que es farà públic oportunament). Es podrà concedir un accèssit al millor representant de cada una de les illes. A més, es lliurarà un diploma al millor centre en relació amb els resultats dels seus alumnes a la miniolimpíada.

El guanyador (o, en el seu defecte, el segon o tercer classificat) podrà representar les Illes Balears en la prova de dilema moral a l’Olimpíada Nacional de Filosofia 2022 (OFE), sempre que es compleixin les bases de les proves de l’Olimpíada Nacional. Els participants en la prova de dilema moral cedeixen a la REF (Red Española de Filosofía, organitzadora de l’OFE) el text amb què participaran en la fase final per a una possible edició de tots els textos finalistes. Així mateix, els participants de la prova de dilema moral de l’OFE es comprometen a digitalitzar els seus textos en el termini d’un mes a partir del dia de celebració de l’OFE. Qui no compleixi aquest requisit serà exclòs de l’edició de textos de l’OFE.

El jurat estarà format per un mínim de 3 professors i un màxim de 6, representants de secundària i de la UIB. La decisió del jurat serà inapel·lable.

Inscripció

 • La inscripció lha d’haver feta el centre o el professor tutor abans de les 15 hores del dia 21 de gener de 2022 a través del següent formulari, on shi ha de fer constar la relació dalumnes que es presenten a la Miniolimpíada. El nombre màxim de participants és de cinc per centre.
 • El nombre màxim de participants és de cinc per centre.
 • MOLT IMPORTANT. El dia de la prova els alumnes inscrits hauran de dur la declaració responsable adjunta, que han d’omplir i dur signada (pels pares, en cas que siguin menors de 18 anys). La inscripció en l’Olimpíada implica acceptar aquestes bases.
 • La participació en la III Miniolimpíada de Filosofia implica el consentiment perquè la prova realitzada de dilema moral sigui usada en actes, exposicions, o pàgines web de caràcter divulgatiu de l’olimpíada o de la filosofia, i sempre sense ànim de lucre.
 • Inscriure’s a la miniolimpíada implica acceptar aquestes bases.

Més informació

Coordinació

 • Joan Lluís Llinàs
 • AFIB (Associació Filosòfica de les Illes Balears):
 • Joan Pizà
 • Elisa Rosselló
 • Francisca Homar
 • Marc Mercadé
 • Albert Lobo

Organització patrocini

 • Vicerectorat d’Estudiants
 • Conselleria d’Educació i Formació Professional. Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres
 • Associació Filosòfica de les Illes Balears (AFIB)
 • Altres patrocinadors (pendents)