VII Olimpíada de Filosofia

La Universitat de les Illes Balears convoca la VII Olimpíada de Filosofia, amb caràcter autonòmic, que tindrà lloc els dies 28 de gener i 18 de febrer de 2022.

Participants

 • Estudiants matriculats del segon curs de batxillerat que cursin l’assignatura Història de la Filosofia a qualsevol centre públic, concertat o privat de les Illes Balears
 • Estudiants matriculats al primer curs de batxillerat que cursin l'assignatura de Filosofia a qualsevol centre públic, concertat o privat de les Illes Balears
 • Estudiants matriculats del segon curs de batxillerat modalitat artística que van cursar Filosofia el curs passat a qualsevol centre públic, concertat o privat de les Illes Balears

Cada estudiant que s’hi presenti ha de ser avalat per un professor del seu centre d’ensenyament, preferentment el professor de Filosofia, que actuarà com a tutor i tindrà la funció́ de preparar l’estudiant.

Estructura de la prova

L’Olimpíada tindrà dues modalitats:

 • Dissertació
 • Fotografia

La modalitat de dissertació consistirà a respondre a una qüestió triada a l'atzar d'entre tres que hauran proposat els coordinadors respecte d'un tema filosòfic. La durada de la prova serà de 120 minuts. Es podrà escriure un màxim de 4 pàgines, lletra Times New Roman, mida de font 12, marges de pàgina 2,5 (esquerra, dreta, superior, inferior). El tema d’enguany és «Transhumanisme. Millora o extinció de l’espècie humana?»

 •  A l'hora de redactar la dissertació, els estudiants hauran de tenir en compte que els criteris de correcció seran els següents: a) claredat i precisió́ expressiva (20%); b) estructura (30%); c) argumentació́ (30%) i, d) originalitat (20%).
 • Podrà aparèixer informació addicional sobre la prova al lloc web

La modalitat de fotografia s’ajustarà a les normes següents:

 • Cada estudiant només podrà presentar com a màxim dues fotografies sobre la mateixa temàtica que la dissertació
 • Les fotografies han de ser originals
 • Es poden fer composicions i/o modificacions d'una o més fotografies originals
 • Les fotografies han de ser inèdites i no premiades en cap altre certamen

Les fotografies han d'incloure de manera visible una pregunta de tipus filosòfic que estigui relacionada amb el tema concret de la prova, «Transhumanisme. Millora o extinció de l’espècie humana?», que interactuï amb la imatge. La pregunta formarà part de la composició́ i estarà sobreimpresa a la fotografia. Aquesta pregunta serà l’únic text escrit que es podrà afegir a la imatge, però aquesta restricció́ no afecta textos que pertanyin als objectes fotografiats.

 • Les fotografies es lliuraran, com a màxim, el dia 28 de gener, abans de les 9.30 hores, en format d'arxiu JPG (el nom de l'arxiu JPG enviat ha de ser el nom de l'estudiant i el seu centre d'estudis) per correu electrònic a l’adreça: olimpiadafilosofiabalears@gmail.com. L’enviament l’ha d’efectuar el centre o el professor responsable, i en el nom de cada arxiu hauran de figurar els cognoms de l’estudiant autor de la fotografia.
 • Totes les fotografies s’han de presentar, igualment, en paper fotogràfic de mida A4 i les ha de lliurar el centre o el professor responsable en un únic sobre, amb data d’enviament en el termini de lliurament telemàtic (22 de gener), a l’adreça postal següent:

Dr. Joan Lluís Llinàs Begon
Universitat de les Illes Balears
Crta. de Valldemossa, km. 7,5, edifici Ramon Llull
7122 Palma (Mallorca, Illes Balears)

 • Cap estudiant no serà admès a la prova si no presenta les dues versions de les fotografies.
 • Els organitzadors es reserven el dret de rebutjar obres que no s’adeqüin al tema i als objectius del concurs, o que puguin resultar ofensives.
 • Les fotografies en què apareguin persones recognoscibles hauran d'anar acompanyades per una carta signada per elles en què autoritzen l’ús de la seva imatge (una còpia de la carta es lliurarà amb el correu electrònic, juntament amb la fotografia, i l’altra, en paper, a l’adreça indicada).
 • No s'acceptaran fotografies que hagin estat premiades amb anterioritat. El participant manifesta i garanteix que és l’únic titular de tots els drets d'autor sobre la fotografia que presenta al concurs i es responsabilitza totalment que no existeixin drets de tercers en les obres presentades, així com de qualsevol reclamació́ de tercers per drets d'imatge. Igualment, la presentació de la fotografia a l’Olimpíada significa cedir-ne l’ús a la UIB perquè l’exposi com a fotografia de l’Olimpíada.
 • Les fotografies seran ubicades al lloc web http://olimpiadafilosofiabalears.blogspot.com.es/. Es podrà seleccionar un nombre indeterminat de fotografies per formar part d'una exposició fotogràfica organitzada per la UIB.
 • Els criteris de valoració de les fotografies seran els següents: a) qualitat tècnica i estètica de la fotografia; b) riquesa simbòlica i iconogràfica de la imatge; c) adequació i relació amb el tema general plantejat; d) pertinència de la pregunta en relació amb la fotografia, i e) originalitat i profunditat de la proposta i l’enfocament.

El programa de continguts és el que està vinculat al currículum de batxillerat.

Dies i horari

L’Olimpíada es durà a terme en dues fases:

 • La primera fase es desenvoluparà de manera telemàtica, el dia 28 de gener, a partir de les 9.30 hores. Aquesta fase serà eliminatòria.
 • La segona fase, o fase final, es durà a terme presencialment a les instal·lacions del campus universitari de la UIB. Hi concorreran els participants seleccionats pel jurat, en un màxim de 10 per a la modalitat de dissertació i 10 per a la modalitat de fotografia. En aquesta fase, els finalistes hauran de defensar la seva dissertació o fotografia davant el jurat, i hauran de respondre una sèrie de preguntes que els hi faran. Tot i que és una fase presencial, si les circumstàncies ho requereixen, es podrà fer de manera virtual en línia.

Premis

Es lliuraran els premis següents.

Primer premi de la modalitat de dissertació

 • Matrícula de franc del primer curs a la UIB per al curs 2022-23
 • Estada de franc durant el primer mes del curs 2022-23 a la Residència dEstudiants de la UIB, si lestudiant hi té plaça (procediment de sol·licitud i assignació de places disponible a: <www.residenciauib.es>). Si no és resident, el premi es canviarà per un abonament individual anual a CampusEsport
 • Un xec regal per a material informàtic, audiovisual, didàctic o bibliogràfic*

Segon premi de la modalitat de dissertació

Primer premi de la modalitat de fotografia

 • Matrícula de franc del primer curs a la UIB per al curs 2022-23
 • Estada de franc durant el primer mes del curs 2022-23 a la Residència dEstudiants de la UIB, si lestudiant hi té plaça (procediment de sol·licitud i assignació de places disponible a: <www.residenciauib.es>). Si no és resident, el premi es canviarà per un abonament individual anual a CampusEsport
 • Un xec regal per a material informàtic, audiovisual, didàctic o bibliogràfic*

Segon premi de la modalitat de fotografia

 • Matrícula de franc del primer curs a la UIB per al curs 2022-23
 • Un xec regal per a material informàtic, audiovisual, didàctic o bibliogràfic*

* Tots els premis estan subjectes a la disponibilitat pressupostària

En cas d'empat, es tindrà en compte l'expedient acadèmic de l’estudiant a batxillerat. Es podrà concedir un accèssit al millor representant de cada una de les illes. A més, es lliurarà un diploma al millor centre en reconeixement als resultats dels seus estudiants a l'Olimpíada, tenint en compte les dues modalitats A més, els quatre guanyadors rebran obsequis dels patrocinadors (aquesta informació es farà pública oportunament).

Els guanyadors podran representar les Illes Balears a la Olimpíada Nacional de Filosofia 2021, sempre que compleixin les bases de les proves de l’Olimpíada Nacional (OFE). Els participants en la prova de dissertació cedeixen a la REF (Xarxa Espanyola de Filosofia, organitzadora de l’OFE) el text amb què participaran a la fase final per a una possible edició de tots els textos finalistes. Així mateix, els participants en la prova de dissertació de l’OFE es comprometen a digitalitzar els seus textos en el termini d’un mes amb posterioritat a la data de celebració de l’OFE. Qui no compleixi aquest requisit serà exclòs de l’edició de textos de l’OFE.

El jurat estarà format per un mínim de tres i un màxim de sis professors, amb representants de secundària i de la UIB. La decisió del jurat serà inapel·lable.

Inscripció

 • La inscripció́ l’ha de fer el centre o el professor tutor, abans de les 15 hores del dia 21 de gener de 2020, a través d’aquest formulari, en el qual ha de constar la relació d’alumnes que es presenten a l’Olimpíada.
 • Cada centre podrà presentar un màxim de cinc estudiants a cada modalitat, que podran ser diferents en cada una.
 • MOLT IMPORTANT. El dia de la segona fase, els alumnes inscrits hauran de dur la declaració responsable adjunta, que han d’omplir i dur signada (pels pares, en cas que siguin menors de 18 anys). La inscripció en l’Olimpíada implica acceptar aquestes bases.
 • Apuntar-se a l’Olimpíada implica acceptar aquestes bases.

Observacions

 • El fet de participar en l'Olimpíada de Filosofia implica donar el consentiment perquè la dissertació i/o les fotografies siguin usades en actes, exposicions o pàgines web de caràcter divulgatiu de la pròpia olimpíada o de la seva filosofia, i sempre sense ànim de lucre.
 • La informació complementària sobre les proves de l’Olimpíada i la convocatòria nacional apareixerà al lloc web http://olimpiadafilosofiabalears.blogspot.com.es/.
 • Aquestes bases podran ser modificades per adaptar-les a les mesures derivades de la situació de pandèmia de la COVID-19.

Coordinació

 • Joan Lluís Llinàs
 • AFIB (Associació Filosòfica de les Illes Balears)
 • Joan Pizà
 • Elisa Rosselló
 • Francisca Homar
 • Marc Mercadé
 • Albert Lobo

Contacte

Organització i patrocini

 • Vicerectorat d’Estudiants
 • Conselleria d’Educació i Formació Professional. Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres
 • Associació Filosòfica de les Illes Balears (AFIB)
 • Fotos Ruano
 • Altres patrocinadors (pendent)

 


Pel que fa a la matrícula gratuïta a la UIB, aquesta és per al primer curs d’estudis universitaris de grau. El fet de ser guanyadors en més d’una olimpíada no dona dret a tenir matrícules gratuïtes addicionals en cursos posteriors. De manera semblant, si l’alumne ja té matrícula gratuïta pel fet d’haver obtingut matrícula d’honor de batxillerat, la matrícula gratuïta no pot passar al curs següent. D’altra banda, si l’alumne se’n va a estudiar fora, encara que sigui un estudi que no es fa a la UIB, no obtindrà cap compensació. En aquest últim cas la matrícula no es pot transferir a cap altre alumne.