X Olimpíada de Filosofia

Alumnat guanyador

La Universitat de les Illes Balears convoca la X Olimpíada de Filosofia, amb mb caràcter autonòmic, que tindrà lloc els dies 26 de gener i 16 de febrer de 2024.

Participants

 • Estudiants matriculats del segon curs de batxillerat que cursin l’assignatura Història de la Filosofia a qualsevol centre públic, concertat o privat de les Illes Balears
 • Estudiants matriculats al primer curs de batxillerat que cursin l'assignatura de Filosofia a qualsevol centre públic, concertat o privat de les Illes Balears
 • Estudiants matriculats del segon curs de batxillerat modalitat artística que van cursar Filosofia el curs passat a qualsevol centre públic, concertat o privat de les Illes Balears

Cada estudiant que s’hi presenti ha de ser avalat per un professor del seu centre d’ensenyament, preferentment el professor de Filosofia, que actuarà com a tutor i tindrà la funció́ de preparar l’estudiant.

Estructura de la prova

L’Olimpíada tindrà dues modalitats:

 • Dissertació
 • Fotografia
A la modalitat de dissertació, l'alumnat realitzarà una dissertació a partir d’un text breu elegit entre els proposats (relacionats amb el tema de l’Olimpiada). No és un comentari de text, sinó que el text breu serveix com a motor de la dissertació. La durada de les proves és de 2 hores. El tema d’enguany és «Què és l’oci».
 • La durada de la prova serà de 120 minuts per desenvolupar el seu pensament contestant a la qüestió que hagi sortit.
 • Els participants han d’assistir a la prova amb el DNI o equivalent per tal d’identificar-se, si escau.
 • A l'hora de redactar la dissertació, els estudiants hauran de tenir en compte que els criteris de correcció seran els següents:
  • Claredat i precisió́ expressiva (20%)
  • Estructura (30%)
  • Argumentació́ (30%)
  • Originalitat (20%)
 • Podrà aparèixer informació addicional sobre la prova al lloc web.

La modalitat de fotografia s’ajustarà a les normes següents:

 • Cada estudiant només podrà presentar com a màxim dues fotografies sobre la mateixa temàtica que la dissertació
 • Les fotografies han de ser originals
 • Es poden fer composicions i/o modificacions d'una o més fotografies originals
 • Les fotografies han de ser inèdites i no premiades en cap altre certamen

Les fotografies han d'incloure de manera visible una pregunta de tipus filosòfic que estigui relacionada amb el tema concret de la prova «Què és l’oci»., que interactuï amb la imatge. La pregunta formarà part de la composició́ i estarà sobreimpresa a la fotografia. Aquesta pregunta serà l’únic text escrit que es podrà afegir a la imatge, però aquesta restricció́ no afecta textos que pertanyin als objectes fotografiats.

 • Les fotografies es lliuraran, com a màxim, el dia 26 de gener de 2024, abans de les 9.30 hores, en format d'arxiu JPG (el nom de l'arxiu JPG enviat ha de ser el nom de l'estudiant i el seu centre d'estudis) per correu electrònic a l’adreça: olimpiadafilosofiabalears@gmail.com. L’enviament l’ha d’efectuar el centre o el professor responsable, i en el nom de cada arxiu hauran de figurar els cognoms de l’estudiant autor de la fotografia.
 • Totes les fotografies s’han de presentar, igualment, en paper fotogràfic de mida A4 i les ha de lliurar el centre o el professor responsable en un únic sobre, amb data d’enviament en el termini de lliurament telemàtic (26 de gener de 2024), a l’adreça postal següent:

Dr. Joan González Guardiola
Universitat de les Illes Balears
Crta. de Valldemossa, km. 7,5, edifici Ramon Llull
7122 Palma (Mallorca, Illes Balears)

 • Cap estudiant no serà admès a la prova si no presenta les dues versions de les fotografies.
 • Els organitzadors es reserven el dret de rebutjar obres que no s’adeqüin al tema i als objectius del concurs, o que puguin resultar ofensives.
 • Les fotografies en què apareguin persones recognoscibles hauran d'anar acompanyades per una carta signada per elles en què autoritzen l’ús de la seva imatge (una còpia de la carta es lliurarà amb el correu electrònic, juntament amb la fotografia, i l’altra, en paper, a l’adreça indicada).
 • No s'acceptaran fotografies que hagin estat premiades amb anterioritat. El participant manifesta i garanteix que és l’únic titular de tots els drets d'autor sobre la fotografia que presenta al concurs i es responsabilitza totalment que no existeixin drets de tercers en les obres presentades, així com de qualsevol reclamació́ de tercers per drets d'imatge. Igualment, la presentació de la fotografia a l’Olimpíada significa cedir-ne l’ús a la UIB perquè l’exposi com a fotografia de l’Olimpíada.
 • Les fotografies seran ubicades al lloc web http://olimpiadafilosofiabalears.blogspot.com.es/. Es podrà seleccionar un nombre indeterminat de fotografies per formar part d'una exposició fotogràfica organitzada per la UIB.
 • Els criteris de valoració de les fotografies seran els següents:
  • Qualitat tècnica i estètica de la fotografia
  • Riquesa simbòlica i iconogràfica de la imatge
  • Adequació i relació amb el tema general plantejat
  • Pertinència de la pregunta en relació amb la fotografia
  • Originalitat i profunditat de la proposta i l’enfocament.

El programa de continguts és el que està vinculat al currículum de batxillerat.

Dies i horari

L’Olimpíada es durà a terme en dues fases:

 • Primera fase: es desenvoluparà el dia 26 de gener de 2024, a partir de les 9.30 hores, a l'aula 11 de l'edifici Ramon Llull i a les seus universitàries. Aquesta fase serà eliminatòria.
 • El 12 de febrer es faran públic els finalistes de dissertació i fotografia
 • Segona fase: es desenvoluparà el dia 16 de febrer de 2023, a l'edifici Ramon Llul,  campus universitari i en línia pels finalistes de les altres illes. Hi concorreran els participants seleccionats pel jurat, en un màxim de 5 per a la modalitat de dissertació i 5 per a la modalitat de fotografia. En aquesta fase, els finalistes hauran de defensar la seva dissertació o fotografia davant el jurat, i hauran de respondre una sèrie de preguntes que els hi faran.

Alumnat guanyador i premis

Els dos alumnes guanyadors de cada modalitat rebran un diploma acreditatiu. Es lliuraran els premis següents:

Primer premi de la modalitat de dissertació

Segon premi de la modalitat de dissertació

Primer premi de la modalitat de fotografia

Segon premi de la modalitat de fotografia

A més, els quatre guanyadors rebran obsequis dels patrocinadors (aquesta informació es farà pública oportunament).

* Tots els premis estan subjectes a la disponibilitat pressupostària

En cas d'empat, es tindrà en compte l'expedient acadèmic de l’estudiant a batxillerat.

Els guanyadors podran representar les Illes Balears a la Olimpíada Nacional de Filosofia 2024, sempre que compleixin les bases de les proves de l’Olimpíada Nacional (OFE). Els participants en la prova de dissertació cedeixen a la REF (Xarxa Espanyola de Filosofia, organitzadora de l’OFE) el text amb què participaran a la fase final per a una possible edició de tots els textos finalistes. Així mateix, els participants en la prova de dissertació de l’OFE es comprometen a digitalitzar els seus textos en el termini d’un mes amb posterioritat a la data de celebració de l’OFE. Qui no compleixi aquest requisit serà exclòs de l’edició de textos de l’OFE.

Accèssits

S’atorgaran accèssits (diploma acreditatiu) als alumnes amb millors puntuacions de les illes no representades entre els tres primers premis.

Premis per als centres

Es lliurarà un diploma al millor centre en reconeixement als resultats dels seus estudiants a l'Olimpíada, tenint en compte les dues modalitats

Jurat

 • El jurat estarà format per un mínim de tres i un màxim de sis professors, amb representants de secundària i de la UIB.
 • La decisió del jurat serà inapel·lable.

Inscripció

 • La inscripció́ l’ha de fer el centre o el professor tutor, abans de les 15 hores del dia 23 de gener de 2024, a través d’aquest formulari, en el qual ha de constar la relació d’alumnes que es presenten a l’Olimpíada.
 • Cada centre podrà presentar un màxim de cinc estudiants a cada modalitat, que podran ser diferents en cada una.
 • Apuntar-se a l’Olimpíada implica acceptar aquestes bases.

Observacions

 • El fet de participar en l'Olimpíada de Filosofia implica donar el consentiment perquè la dissertació i/o les fotografies siguin usades en actes, exposicions o pàgines web de caràcter divulgatiu de la pròpia olimpíada o de la seva filosofia, i sempre sense ànim de lucre.
 • La informació complementària sobre les proves de l’Olimpíada i la convocatòria nacional apareixerà al lloc web http://olimpiadafilosofiabalears.blogspot.com.es/.

Coordinació

 • Joan Lluís Llinàs
 • Joan González
 • AFIB (Associació Filosòfica de les Illes Balears)
 • Joan Pizà
 • Lorena Bosch
 • Francisca Homar
 • Marc Mercadé
 • Albert Lobo

Contacte

Organització i patrocini

 • Vicerectorat d’Estudiants
 • Conselleria d’Educació i Universitats: Direcció General de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives
 • Associació Filosòfica de les Illes Balears (AFIB)
 • Fotos Ruano

 


Matrícula gratuïta a la UIB el curs 2024-25. La matrícula gratuïta a la UIB és per al primer curs d’estudis universitaris de grau (en queden exclosos els estudis de les escoles adscrites a la UIB). El fet de ser guanyador en més d’una olimpíada no dona dret a tenir matrícules gratuïtes addicionals en cursos posteriors. De manera semblant, si l’alumne ja té matrícula gratuïta pel fet d’haver obtingut matrícula d’honor de batxillerat, la matrícula gratuïta no pot passar al curs següent. D’altra banda, si l’alumne se’n va a estudiar fora, encara que sigui un estudi que no es fa a la UIB, no obtindrà cap compensació. En aquest darrer cas, la matrícula no es pot transferir a cap altre alumne.  

Estada gratuïta durant el primer mes del curs 2024-25 a la Residència d’Estudiants de la UIB, si l’estudiant té plaça a la Residència (procediment de sol·licitud i assignació de places disponible a <www.residenciauib.es>). Si no és resident, el premi es canviarà per un abonament individual anual a CampusEsport. El fet de ser guanyador en més d'una olimpíada no dona dret a estades o abonaments addicionals. D’altra banda, si l’alumne se’n va a estudiar fora, encara que sigui un estudi que no es fa a la UIB, no obtindrà cap compensació ni pot transferir a cap altre alumne aquests premis