VIII Olimpíada d'Anglès com a Primera Llengua Estrangera

Alumnat finalista

A partir del que disposa el conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears (Vicerectorat d'Estudiants) i la Conselleria d’Educació i Universitats (Direcció General de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives), es convoca la VIII Olimpíada d’Anglès com a Primera Llengua Estrangera, de caràcter autonòmic.

olimpíada anglès

L’objecte d’aquesta convocatòria és incentivar l’estudi de l’anglès com a llengua estrangera entre els joves, premiar el mèrit i l’excel·lència i, a més, divulgar els Estudis Anglesos com a opció formativa en l’àmbit dels estudis universitaris.

Participants

 • Pot participar-hi l’alumnat matriculat del segon curs de batxillerat que cursi l’assignatura d’Anglès com a Primera Llengua Estrangera en un centre públic, concertat o privat de les Illes Balears.
 • Els centres poden presentar un màxim d’un candidat per cada 30 alumnes matriculats d’aquesta assignatura al segon curs de batxillerat. Els centres amb menys de 30 alumnes matriculats també poden presentar un candidat i els centres amb dos grups que no arribin als 60 alumnes matriculats poden presentar dos candidats,
 • Els alumnes que es presentin han de ser avalats per un professor tutor del seu centre, que els proposarà tenint en compte els criteris de mèrit i excel·lència.
 • A fi d’afavorir la igualtat d’oportunitats, no podran participar-hi alumnes que cursin els seus estudis a centres docents estrangers (CDE) ni tampoc alumnes que siguin parlants nadius de la llengua anglesa, o que tinguin pare i/o mare amb l’anglès com a llengua nadiua. Tampoc podran participar-hi aquells alumnes que hagin cursat un any acadèmic a un país de parla anglesa.

Característiques de les proves

Les proves de l’Olimpíada estaran íntegrament basades en el currículum de batxillerat de les Illes Balears de l’assignatura Anglès com a Primera Llengua Estrangera (LOMLOE), i les tasques seran dissenyades d’acord amb els estàndards d’aprenentatge avaluables que s’hi especifiquen per al segon curs de batxillerat. 

L’olimpíada constarà de dues fases:

 • Fase classificatòria: dia 12 d'abril de 2024. S'avaluaran les destreses de comprensió oral i escrita, i l’ús de la llengua. En aquesta fase els alumnes contestaran preguntes d’opció múltiple, amb penalització per respostes incorrectes. Durada: 75 minuts.
 • Fase final: dia 19 d'abril de 2024. S'avaluaran les destreses de producció oral i escrita: 
  • A la prova de producció oral, els alumnes hauran de comentar un problema o una situació a partir d’un input (una notícia, imatges, una infografia, etc.) desenvolupant arguments de forma comprensible i convincent, i fent propostes justificades sobre futures actuacions. Les interaccions es duran a terme amb un interlocutor nadiu. Durada: 10 minuts (+ 10 minuts de preparació).
  • A la prova de producció escrita, es plantejarà una tasca comunicativa que els alumnes hauran de realitzar donant o sol·licitant informació, desenvolupant arguments, justificant actuacions, aportant conclusions, etc. Durada: 45 minuts.

A aquesta darrera fase només hi accediran els dotze alumnes que hagin obtingut millor puntuació a la fase classificatòria. En cas d’empat, hi accedirà l’alumne amb el menor nombre de respostes incorrectes.

Alumnat finalista

Alumnes que accedeixen a la fase final (ordenats per ordre alfabètic):

 • Caterina Garí Vicens (IES Santanyí) Mallorca
 • Arnau Jutglar Gómez (IES Sineu) Mallorca
 • Lúa Leiva Yáñez (IES Josep Font i Trias) Mallorca
 • Alejandra López Sánchez (CP San Cayetano)
 • Apol·lònia Mas Oliver (IES Llucmajor) Mallorca
 • Joan Mascaró Busquets (IES Manacor) Mallorca
 • Alain Alejandro Muñiz Hernández (CC Sant Antoni Abat) Mallorca
 •  Laura Redolat Sánchez (IES Sa Blanca Dona) Eivissa
 • Catherine Sacay Natividad (IES Ramon Llull) Mallorca
 • Kaito Soriano Koizumi (IES Son Rullan) Mallorca
 • Korana Tomasevic (CP Mestral) Eivissa
 • Violeta Viets Morillo (CP Luis Vives) Mallorca

 

Dia, lloc i horari de les proves

Dia: 12 d'abril de 2024

Lloc

 • Participants de Mallorca: edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, campus universitari. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma
 • Participants de Menorca:  Seu universitària de Menorca.
 • Participants d’Eivissa i Formentera:  Seu universitària d'Eivissa i Formentera.

Horari

 • 8.30-9 hores: Acreditació dels participants
 • 9-10.15 hores: Fase classificatòria

Dia: 19 d'abril de 2024.

Lloc

 • Participants de Mallorca: edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, campus universitari. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma
 • Participants de Menorca:  Seu universitària de Menorca.
 • Participants d’Eivissa i Formentera:  Seu universitària d'Eivissa i Formentera.

Horari

 • 8.30-9 hores: Acreditació dels participants
 • 9-12 hores: Fase final

Aquests horaris són aproximats

Avaluació

La fase classificatòria només té caràcter eliminatori i no es ponderarà per obtenir la nota final dels participants classificats.

Per determinar els alumnes guanyadors, les proves de la fase final seran avaluades fent servir els criteris corresponents a la producció de textos orals (bloc 2) i escrits (bloc 4) del currículum del segon curs de batxillerat de l’assignatura Anglès com a Primera Llengua Estrangera (LOMLOE) de les Illes Balears. Aquesta fase serà ponderada de la manera següent:

 • Prova de producció oral: 70%
 • Prova de producció escrita: 30%

En cas d’empat entre dos finalistes, guanyarà el participant amb major puntuació a la fase classificatòria.

Comissió avaluadora

La fase final serà avaluada per una comissió formada per professors del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica de la UIB, i per professors d’ensenyament secundari.

Aquesta comissió estarà integrada pels membres següents:

 • Dra. Maria del Mar Bassa Vanrell (UIB)
 • Dra. Cristina Suárez Gómez (UIB)
 • Dra. Karen Lesley Jacob Abad (UIB)
 • Dra. Susana Cortés Pomacóndor (UIB)
 • Sra. Constança Prohens Rosselló (IES Joan Alcover)
 • Sra. Andrea Castañeda Walters (IES Sineu)
 • Sra. Noelia Parra Rodríguez (IES Emili Darder)
 • Sra. Emma Pintó Vilà (IES Emili Darder)

Els professors d’ensenyament secundari representats a la comissió avaluadora no podran avaluar alumnes del seu propi centre. La decisió de la comissió avaluadora serà inapel·lable.

Premis

Premis per a l'alumnat

Els tres alumnes guanyadors rebran un diploma acreditatiu.

Primer premi

 • Matrícula gratuïta del primer curs a la UIB per al curs 2024-25.
 • Estada gratuïta durant el primer mes del curs 2023-24 a la Residència d’Estudiants de la UIB, si l’estudiant té plaça a la Residència. Si no és resident, el premi es canviarà per un abonament individual anual a CampusEsport.
 • Un xec regal de 200 euros en material informàtic, audiovisual, didàctic o bibliogràfic*
 • Un curs d’anglès, a triar, al British Council.

Segon premi

 • Matrícula gratuïta del primer curs a la UIB per al curs 2024-25.
 • Un xec regal de 200 euros en material informàtic, audiovisual, didàctic o bibliogràfic*
 • Matrícula gratuïta per l’examen d’Aptis ESOL al British Council.

Tercer premi

 • Matrícula gratuïta del primer curs a la UIB per al curs 2024-25..
 • Un xec regal de 150 euros en material informàtic, audiovisual, didàctic o bibliogràfic.
 • Matrícula gratuïta per l’examen d’Aptis ESOL al British Council.

* Els premis estan subjectes a disponibilitat pressupostària.

Accèssits

S’atorgaran accèssits (diploma acreditatiu) als alumnes amb millors puntuacions de les illes no representades entre els tres primers premis.

Premis per als centres

Els centres dels tres primers alumnes classificats rebran un diploma acreditatiu.

Incripcions

 • Els professors poden fer la inscripció dels alumnes participants fins al dia 9 d'abril de 2024 inclòs, mitjançant el formulari d’inscripció.
 • Els professors tutors es fan responsables que els alumnes participants compleixin els requisits mencionats en aquestes bases. A més, assessoraran els alumnes participants per preparar l’Olimpíada.
 • La inscripció en l’Olimpíada implica acceptar aquestes bases.
 • Mostra de les proves 2016-17

Coordinadors

Patrocini i organització

 • Universitat de les Illes Balears: Vicerectorat d'Estudiants
 • Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica de la UIB. Àrea de Filologia Anglesa
 • Conselleria d’Educació i Universitats: Direcció General de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives

Col·laboracions

 


 


Matrícula gratuïta a la UIB el curs 2024-25. La matrícula gratuïta a la UIB és per al primer curs d’estudis universitaris de grau (en queden exclosos els estudis de les escoles adscrites a la UIB). El fet de ser guanyador en més d’una olimpíada no dona dret a tenir matrícules gratuïtes addicionals en cursos posteriors. De manera semblant, si l’alumne ja té matrícula gratuïta pel fet d’haver obtingut matrícula d’honor de batxillerat, la matrícula gratuïta no pot passar al curs següent. D’altra banda, si l’alumne se’n va a estudiar fora, encara que sigui un estudi que no es fa a la UIB, no obtindrà cap compensació. En aquest darrer cas, la matrícula no es pot transferir a cap altre alumne.  

Estada gratuïta durant el primer mes del curs 2024-25  a la Residència d’Estudiants de la UIB, si l’estudiant té plaça a la Residència (procediment de sol·licitud i assignació de places disponible a <www.residenciauib.es>). Si no és resident, el premi es canviarà per un abonament individual anual a CampusEsport. El fet de ser guanyador en més d'una olimpíada no dona dret a estades o abonaments addicionals. D’altra banda, si l’alumne se’n va a estudiar fora, encara que sigui un estudi que no es fa a la UIB, no obtindrà cap compensació ni pot transferir a cap altre alumne aquests premis