Concurs «La UIB en rap» 2021-22

Concurs «La UIB en rap»Què és per a tu la UIB? Explica'ns-ho a través d'un rap.

Destinataris

 • Estudiants de 5è i 6è de primària

Bases

 • Els participants hauran de gravar una cançó de rap en llengua catalana en què expliquin què és la Universitat de les Illes Balears per a ells.
 • La cançó ha d’incloure obligatòriament les paraules següents: UIB, jovent, triomfar, graus, professió, futur.
 • La cançó de rap serà desenvolupada per un equip màxim de tres alumnes o també individualment
 • Cada equip només podrà presentar una cançó, d'una durada màxima de tres minuts.
 • Es rebutjaran les lletres presentades que no s'adaptin a la temàtica del concurs o amb contingut obscè, violent, sexista, racista o que vulneri algun dret fonamental de la persona.
 • La participació en aquest concurs suposa la total acceptació d'aquestes bases i la conformitat amb les decisions del jurat. L'incompliment de les bases del concurs podrà ser causa de desestimació i de reintegrament dels premis. El comitè organitzador queda facultat per resoldre qualsevol contingència no prevista en aquestes bases. Les decisions que es prenguin en aquest sentit seran inapel·lables.

Inscripció

Cada centre educatiu pot presentar com a màxim quatre cançons de rap.

El professor responsable de cada equip d’alumnes ha d’emplenar i enviar el formulari d’inscripció abans del dia 4 de maig de 2022. Cal fer una inscripció per cada cançó de rap que es presenti al concurs.

El professor responsable ha d’enviar a l’adreça electrònica <uibseras@gmail.com> la documentació següent:

 • Document amb la lletra de la cançó en format Times New Roman 14 i interlineat 1,5.
 • Arxiu de vídeo en format MP4
 • En cas que els alumnes siguin els protagonistes, cal adjuntar el permís escrit dels pares o tutors perquè la seva imatge aparegui al vídeo.

Valoració de les cançons de rap

El jurat valorarà sobretot els aspectes següents:

 • Qualitat i originalitat de la lletra
 • Mètrica i estil utilitzat
 • Enginy per introduir les paraules que s'hi han d'incloure de manera obligatòria. 
 • Originalitat del vídeo

Premis

El jurat, format per professionals designats per la Universitat de les Illes Balears, es reunirà durant el mes de maig de 2021. La decisió, que serà inapel·lable, es farà pública dins el mes de maig de 2022.

Cada alumne de l'equip guanyador rebran de premi un val de 50 euros per a l’adquisició de material didàctic o informàtic, uns altaveus portàtil sense fil i un diploma acreditatiu.

La UIB es reserva el dret de donar difusió als treballs guanyadors a través dels mitjans que consideri oportuns i en condicions de qualitat, fent constar en tot cas el nom dels autors dels treballs. Les persones guanyadores renuncien a qualsevol altre dret sobre els seus treballs.

El jurat podrà declarar deserta qualsevol de les dues categories.

Enllaços d'interés

Col·laboren

covesaficien

 distribuidora Rotger