Concurs de dibuix Què és per mi la UIB?

Concurs de dibuix Què és per mi la UIB?

La Universitat de les Illes Balears convoca el Concurs de dibuix Què és per mi la UIB?, de conformitat amb les bases següents:

Destinataris

Alumnes de 4t a 6è de primària de centres de les Illes Balears.

Requisits

 • El treball consistirà en la realització d’un dibuix sobre el que representa per a ells la Universitat de les Illes Balears.
 • S'ha d'utilitzar el full de dibuix corresponent (format DIN A4).
 • Cada alumne pot presentar com a màxim un dibuix.
 • Ha de ser totalment dissenyat per l’alumne, no s’hi poden incloure imatges extretes de la web ni plagiades d’altres documents.
 • La UIB es reserva el dret de donar difusió als treballs guanyadors a través dels mitjans que consideri oportuns i en condicions de qualitat, fent constar en tot cas el nom dels autors dels treballs. Les persones guanyadors renuncien a qualsevol altre dret sobre els seus treballs.
 • La participació en aquest concurs suposa la total acceptació d'aquestes bases i la conformitat amb les decisions del jurat. L'incompliment de les bases del concurs podrà ser causa de desestimació i de reintegrament dels premis. El comitè organitzador queda facultat per resoldre qualsevol contiència no prevista en aquestes bases. Les decisions que es prenguin en aquest sentit seran inapel·lables.

Inscripció

 • La inscripció es pot realitzar de dues formes:
  • Inscripció indiviual: cada alumne participant tindrà una persona responsable (professor, pare, mare o tutor legal) encarregada d'emplenar a seras@uib.cat les dades de l'alumne (nom, centre educatiu i curs) , abans del dia 10 de maig de 2022.
  • Inscripció grup-classe: el professor responsable del grup-classe que vulgui participar en el concurs ha d'emplenar el formulari d'inscripció, abans del dia 10 de maig de 2022.
 • Els treballs dels alumnes s’han d’enviar abans del dia 10 de maig de 2022 en un sobre tancat per correu a l’adreça del Programa d'Orientació i Transició a la Universitat (PortUIB) que figura al final d’aquestes bases amb l'assumpte «Concurs de dibuix. Què és per a mi la UIB?».
 • Al dors del full de dibuix hi ha de constar el nom i cognom de cada alumne i el curs, a més del nom del centre educatiu.

Premis

 • El jurat, format per professionals designats per la Universitat de les Illes Balears, es reunirà durant el mes de maig de 2021. La decisió, que serà inapel·lable, es farà pública dins el mes de maig de 2021.
 • Es concediran un premi per a cadascuna de les següents categories:
  • 4t de primària
  • 5è de primària
  • 6è de primària
 • Els guanyadors de cada categoria rebran de premi un val de 50 euros per a l’adquisició de material didàctic o informàtic, obsequis de les empreses col·laboradores i un diploma acreditatiu.
 • El jurat podrà declarar deserta qualsevol de les categories.

Més informació

Programa d'Orientació i Transició a la Universitat (PortUIB)
Universitat de les Illes Balears
Edifici Mateu Orfila i Rotger
Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears).
Telèfon: 971 17 24 36 / 20 27
seras@uib.cat

Enllaços d'interès

Col·laboren

covesaficien

 distribuidora Rotger