Escoltar

Concurs de dibuix Què és per mi la UIB?

La Universitat de les Illes Balears convoca el Concurs de dibuix Què és per mi la UIB?, de conformitat amb les bases següents:

Destinatarisnins

 • Alumnes de 4t a 6è de primària de centres de les Illes Balears.

Requisits

 • El treball consistirà en la realització d’un dibuix sobre el que representa per a ells la Universitat de les Illes Balears.
 • S'ha d'utilitzar el full de dibuix corresponent (format DIN A4).
 • Cada alumne pot presentar com a màxim un dibuix.
 • Ha de ser totalment dissenyat per l’alumne, no s’hi poden incloure imatges extretes de la web ni plagiades d’altres documents.
 • La UIB es reserva el dret de donar difusió als treballs guanyadors a través dels mitjans que consideri oportuns i en condicions de qualitat, fent constar en tot cas el nom dels autors dels treballs. Les persones guanyadors renuncien a qualsevol altre dret sobre els seus treballs.
 • La participació en aquest concurs suposa la total acceptació d'aquestes bases i la conformitat amb les decisions del jurat. L'incompliment de les bases del concurs podrà ser causa de desestimació i de reintegrament dels premis. El comitè organitzador queda facultat per resoldre qualsevol contiència no prevista en aquestes bases. Les decisions que es prenguin en aquest sentit seran inapel·lables.

Inscripció

 • La inscripció es pot realitzar de dues formes:
  • Inscripció indiviual: cada alumne participant tindrà una persona responsable (professor, pare, mare o tutor legal) encarregada d'emplenar el formulari d'inscripció, abans del dia 10 de juny de 2020.
  • Inscripció grup-classe: el professor responsable del grup-classe que vulgui participar en el concurs ha d'emplenar el formulari d'inscripció, abans del dia 18 de maig de 2020
 • Els treballs dels alumnes s’han d’enviar abans del dia 19 de juny en un sobre tancat per correu a l’adreça del Programa d'Orientació i Transició a la Universitat (PortUIB) que figura al final d’aquestes bases amb l'assumpte «Concurs de dibuix. Què és per a mi la UIB?».
 • Al dors del full de dibuix hi ha de constar el nom i cognom de cada alumne i el curs, a més del nom del centre educatiu.

Premis

 • El jurat, format per professionals designats per la Universitat de les Illes Balears, es reunirà durant el mes de juny de 2020. La decisió, que serà inapel·lable, es farà pública dins el mes de juny de 2019.
 • Es concediran dos premis per a cadascuna de les dues categories:
  • 4t de primària
  • 5è de primària
  • 6è de primària
 • Els guanyadors de cada categoria rebran de premi un val de 50 euros per a l’adquisició de material didàctic o informàtic, obsequis de les empreses col·laboradores i un diploma acreditatiu.
 • El jurat podrà declarar deserta qualsevol de les dues categories.

Més informació

Programa d'Orientació i Transició a la Universitat (PortUIB)
Universitat de les Illes Balears
Edifici Mateu Orfila i Rotger
Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears).
Telèfon: 971 17 24 36 / 20 27
seras@uib.cat

Enllaços d'interès

Organitza

     

PortUIB

   
 

Col·laboren

     
Rotger

aficien

coves  Jungle Park Mallorca