N'hi ha que neixen amb estrella, i n'hi ha que neixen estrellats

El mercat laboral reclama professionals ben formats, experts en la seva matèria, però sobretot, a banda de valorar la part acadèmica, té molta preferència pels candidats que tinguin desenvolupades una sèrie de competències tranversals: flexibilitat i adaptació als canvis, responsabilitat, creativitat, iniciativa, treball en equip etc., són algunes de les competències més demanades avui en dia al mercat laboral.

Destinataris

  • Estudiants de 3r d'ESO, batxillerat, FP.

Data, horari i lloc

  • Dia 18 de juliol de 2019, de 10 a 12 hores
  • Aula 5B de l'edifici Antoni Maria Alcover i Sureda, campus universitari

Objectius

  • Fer prendre consciència als joves de la importància de començar a cultivar aspectes més enllà del fet purament acadèmic que en el futur els seran molt valuosos amb vista a la inserció professional.
  • Aportar una visió diferent als estudiants de secundària sobre els estudis de grau i les sortides professionals, i la necessitat d’adquirir competències transversals al més aviat possible.
  • Acostar als estudiants una de les realitats laborals dels estudis de grau i motivar-los amb experiències de persones reals i properes que han passat pel mateix lloc on ells aviat estudiaran.

Metodologia

  • La metodologia serà activa i participativa. El taller es farà en petits grups per permetre la relació entre els iguals. L'alumne intentarà desenvolupar el seu pensament mitjançant l'experiència directa durant les activitats que es duran a terme.

Ponent

Maria del Mar Socias Camacho, cap del Departament d’Orientació i Inserció Professional de la FUEIB.

Inscripció

Els alumnes interessats poden emplenar el formulari de preinscripció.
Una vegada admesos, podran formalitzar la matrícula i fer el pagament de 10 euros en concepte de matrícula.
Us recordam que la Universitat pot anul·lar un taller perquè no hi ha el nombre mínim d’alumnes matriculats.

Més informació

Programa d'Orientació i Transició a la Universitat (PortUIB)
Tel.: 971 17 24 36 / 20 27
seras@uib.cat