Escoltar

I Certamen de projectes de química: la Química a ca nostra

Projectes i pòsters guanyadors

Nota informativa i galeria fotogràfica 

Es convoca el I Certamen de projectes de Química: la Química a ca nostra, dirigit a grups d'alumnes i professors de tercer i quart d'ESO per a la realització de projectes monogràfics relacionats amb la temàtica «La Química a ca nostra».
Els projectes han d'estar centrats en el tema proposat i posar l'accent en les aportacions de la Química al benestar i la qualitat de vida a les llars.

química

 

Destinataris

 • Estudiants de tercer i quart d'ESO
 • Cada projecte serà desenvolupat per un grup de treball integrat per un professor de l'àrea de Ciències i un nombre màxim de quatre alumnes del seu centre

Objectius

 • Promoure i desenvolupar l'interès dels estudiants de tercer i quart d'ESO per les matèries científiques en general i per la Química en particular.
 • Fomentar el coneixement de la implicació de la Química en la nostra qualitat de vida.
 • Estrènyer les relacions entre els centres d'ensenyament secundari i la Universitat de les Illes Balears i fomentar la col·laboració entre el professorat d'ambdues entitats.
 • Afavorir el desenvolupament d'habilitats transversals de comunicació oral i escrita, sentit crític i capacitat per treballar en equip dels estudiants d'ESO, perquè les puguin utilitzar com a eines de suport per abordar amb major confiança els estudis de batxillerat i, posteriorment, universitaris.

Bases

 • Els projectes es desenvoluparan al llarg del curs 2017-18.
 • Cada projecte serà desenvolupat per un grup de treball integrat per un professor de l'àrea de Ciències i un nombre màxim de quatre alumnes del seu centre. Cada professor podrà participar amb més d'un grup d'alumnes.
 • Els grups de treball tindran el suport, si en necessiten, del Departament de Química de la UIB.
 • En concloure el projecte, cada grup haurà de presentar una memòria final dins el termini establert i segons el format prèviament fixat i en la qual s'exposaran els objectius, la metodologia i els resultats obtinguts en el projecte. També es presentarà qualsevol altre material que es consideri pertinent. El material lliurat s'avaluarà per dur a terme la selecció dels projectes finalistes.
 • Es valoraran especialment els projectes en què es presentin resultats d'activitats pràctiques realitzades. Una vegada conclòs el termini per a la presentació de les memòries, el jurat del certamen seleccionarà tres projectes finalistes, atenent criteris de rigor científic, originalitat i qualitat de la memòria.
 • El maig de 2018 se celebrarà al campus de la UIB i per videoconferència a les seus de Menorca i Eivissa i Formentera la I Jornada de Divulgació de la Química, en la qual tots els grups participants exposaran els aspectes més destacats del seu projecte mitjançant pòsters. A més, els grups finalistes realitzaran una exposició oral, d'uns deu minuts de durada, recolzada en els mitjans audiovisuals que necessitin.
 • A la I Jornada de Divulgació de la Química esmentada al punt anterior, oberta a tots els concursants (professors i alumnes), pares i professors del Departament de Química de la UIB, se celebrarà un acte de lliurament de premis als tres finalistes, en què es valoraran les memòries presentades i les presentacions orals realitzades. I, a més, s'atorgaran tres premis als millors pòsters.
 • Premis:
  • Els alumnes dels projectes finalistes i dels millors pòsters rebran de premi un val per a l’adquisició de material didàctic o informàtic i un diploma acreditatiu.
  • Els centres educatius dels projectes finalistes rebran material didàctic o  de laboratori i un diploma acreditatiu.

Inscripció

Fins al 15 de febrer de 2018, mitjançant el formulari en línia.

Calendari de dates importants
 • 12 d'abril de 2018: data límit per lliurar les memòries dels projectes.
 • 20 d’abril de 2018: data límit per comunicar els projectes finalistes.
 • 17 de maig de 2018: I Jornada de Divulgació de la Química.

La participació en aquest concurs suposa la total acceptació d'aquestes bases i la conformitat amb les decisions del jurat. L'incompliment de les bases del concurs pot ser causa de desestimació i de reintegrament dels premis.

El comitè organitzador queda facultat per resoldre qualsevol contingència no prevista en aquestes bases. Les decisions que es prenguin en aquest sentit seran inapel·lables.

 Col·labora

 • Anorsa
 • VidraFoc
 • Scharlab
 • TIRME
 • Editoral Santillana

Més informació

Dra. María del Carmen Rotger Pons

Format del projectes del I Certamen de projectes de química: la Química a ca nostra

Els projectes han de ser treballs d’investigació de tipus experimental en els quals els alumnes han de fer una investigació relacionada amb el tema proposat: «La Química a ca nostra». 

El plantejament del projecte ha d’estar fonamentat en l’aplicació del mètode científic per donar resposta a una o més preguntes relacionades amb el tema d’aquest any: la relació i les implicacions de la Química amb la vida quotidiana a ca nostra.

Els projectes han d’afavorir que els alumnes puguin fer una aportació personal, i s’han de dur a terme en grups d’un màxim de quatre alumnes, coordinats per un professor que els donarà suport. Un professor por ser responsable de més d’un projecte.

El projecte realitzat es presentarà en forma de memòria, que pot anar acompanyada de material addicional, per exemple material audiovisual, maquetes, prototips, etc. La memòria ha de complir un conjunt de requeriments detallats a continuació:

 • La memòria tindrà una extensió màxima de vint pàgines, sense incloure la portada i la contraportada.
 • Es pot redactar en català, castellà o anglès, i s’utilitzarà un interlineat d’1,5 punts. La mida de la lletra no pot ser inferior a 10 punts (8 punts per als peus de figures i l’encapçalament de les taules).
 • Ha de tenir els apartats següents:
  •  Portada amb el títol del treball, nom dels participants, nom del tutor  i centre educatiu. Es pot incloure el logo del centre educatiu
  • Resum del treball
  • Índex
  • Introducció, materials i mètodes, resultats i discussió i conclusions
  • Bibliografia.

Es pot incloure un annex que reuneixi tots els documents o reproduccions que amplien, il·lustren o complementen el treball i que, per la seva peculiaritat (per exemple, material audiovisual o una maqueta) o grandària, no es poden integrar al text o com a nota a peu de pàgina.

pujar

Projectes finalistes

Detergents (IES Santa Margalida )

 • Realitzat per: Carme Font Caldentey, Joan Font Perelló, Maria Antònia Perelló Nogales, Marina Poquet Ramon. 
 • Tutor: Mª Carme Capó Ferriol 

Els desembossadors. Un estudi sobre la composició i el seu efecte (IES Pascual Calbó i Caldés)

 • Realitzat per: Víctor Fernández Moll Azarias Roca Pons, Jordi Ramón Téllez Zamora, Miquel Tudurí Pons. 
 • Tutor: Sebastià Pons Vinent 

Solucions per a Músics (IES Joan Maria Thomás)

 • Realitzat per: Gerard Seguí, Júlia Valera, Aroha Marí, Lucas Trabado 
 • Tutora: Margarita Nadal Riera

Molt important

 • D’acord amb les bases del certamen, el 17 de maig a les 18 hores al campus de la UIB tindrà lloc la I Jornada de Divulgació de la Química, en què els integrants dels equips dels tres projectes finalistes realitzaran una exposició oral de deu minuts com a màxim, que pot recolzar en mitjans audiovisuals.
 • Els grups no seleccionats exposaran els aspectes més destacats del seu projecte mitjançant la presentació de pòsters.
 • A la I Jornada de Divulgació de la Química se celebrarà un acte de lliurament de premis als tres projectes finalistes, en què es valoraran tant les memòries com les presentacions orals realitzades. A més, es lliuraran tres premis als millors pòsters. Aquesta jornada estarà oberta a tots els concursants (professors i alumnes), pares i professors del Departament de Química de la UIB.

En els propers dies s’enviaran les instruccions per a l’elaboració i lliurament  dels pòsters.

Projectes guanyadors

Primer premi

Detergents (IES Santa Margalida)

 • Realitzat per: Carme Font Caldentey, Joan Font Perelló, Maria Antònia Perelló Nogales, Marina Poquet Ramon. 
 • Tutora: M. Carme Capó Ferriol. 

Segon premi

Solucions per a músics (IES Joan Maria Thomàs. Palma)

 • Realitzat per: Gerard Seguí, Júlia Valera, Aroha Marí, Lucas Trabado 
 • Tutora: Margalida Nadal Riera.

Tercer premi

Els desembossadorsUn estudi sobre la composició i el seu efecte (IES Pascual Calbó i Caldés. Maó)

 • Realitzat per: Víctor Fernández Moll, Azarías Roca Pons, Jordi Ramon Téllez Zamora, Miquel Tudurí Pons. 
 • Tutor: Sebastià Pons Vinent.

Premis als millors pòsters

Bombes de Bany (Col·legi  Sant Salvador, Artà)

 • Realitzat per: Alba Lindo Moreno, Andrea Romo Torres, Santiago Núñez Yackez, Williams Paredes Panta. Curs: 4t ESO
 • Tutora: Margalida Cantó Espot Centre Concertat Sant Salvador, Artà

Experimentos con alcohol etílico (Col·legi La Porciúncula. Palma)

 • Realitzat per: David Guerrero, Sara López, Millaray Tapia, Alejandro Cuervo. Curs: 4t ESO
 • Tutora: Susana Pérez

El pH de les dents i la saliva i la salut dental (IES Pascual Calbó i Caldés, Maó)

 • Realitzat per: Susana Gómez ariza; Ana Vega Romero, Núr ia Jiménez García i Phoebe Fernández Silva Curs: 4t ESO
 • Tutora: Sebastià Pons