Escoltar

III Certamen de projectes de Química

ACTIVITAT AJORNADA

Es convoca el III Certamen de projectes de Química: Química i sostenibilitat, adreçat a grups d'alumnes i professors de tercer i quart d'ESO perquè presentin projectes monogràfics relacionats amb el tema «La Química i la sostenibilitat», 

Els projectes han d'estar centrats en el tema proposat i posar l'accent en les aportacions de la Química en el desenvolupament d'un mon sostenible.

Destinataris

química

 • Estudiants de tercer i quart d'ESO.
 • Cada projecte serà desenvolupat per un grup de treball integrat per un professor de l'àrea de Ciències i un nombre màxim de quatre alumnes del seu centre.

Objectius

 • Promoure i desenvolupar l'interès dels estudiants de tercer i quart d'ESO per les matèries científiques en general i per la Química en particular.
 • Fomentar el coneixement de la implicació de la Química en la nostra qualitat de vida.
 • Estrènyer les relacions entre els centres d'ensenyament secundari i la Universitat de les Illes Balears i fomentar la col·laboració entre el professorat d'ambdues entitats.
 • Afavorir el desenvolupament d'habilitats transversals de comunicació oral i escrita, sentit crític i capacitat per treballar en equip dels estudiants d'ESO, perquè les puguin utilitzar com a eines de suport per abordar amb major confiança els estudis de batxillerat i, posteriorment, universitaris.

Bases

 • Els projectes es desenvoluparan al llarg del curs 2019-20.
 • Cada projecte serà desenvolupat per un grup de treball integrat per un professor de l'àrea de Ciències i un nombre màxim de quatre alumnes del seu centre. Cada professor podrà col·laborar amb més d'un grup d'alumnes.
 • Es valoraran especialment els projectes en què es presentin resultats d'activitats pràctiques dutes a terme.
 • Entre els projectes lliurats, el jurat del certamen en seleccionarà tres de finalistes, atenent criteris de rigor científic, originalitat i qualitat, que seran presentats oralment a la III Jornada de Divulgació de la Química, que organitza la UIB i que tindrà lloc al mes de maig al campus de la UIB. En aquesta jornada, els integrants dels equips dels tres projectes finalistes faran unaexposició oral de deu minuts com a màxim, per a la qual poden comptar amb el suport de mitjans audiovisuals.
 • Tots els pòsters lliurats seran exposats durant la III Jornada de Divulgació de la Química. Es concediran tres premis als millors pòsters seleccionats entre els  projectes no finalistes

Com han de realitzar-se els projectes?

Els projectes han de ser treballs d’investigació de tipus experimental en què els alumnes exposen una investigació relacionada amb el tema proposat: «La Química i la sostenibilitat». 

El plantejament del projecte ha d’estar fonamentat en l’aplicació del mètode científic per donar resposta a una o més preguntes relacionades amb el tema esmentat.

Els projectes han d’afavorir que els alumnes puguin fer una aportació personal, coordinats per un professor que els donarà suport.

Lliurament dels projectes

Tots els grups participants hauran de lliurar el projecte en format electrònic abans del dia 22 d'abril de 2020.  Una vegada que hagi acabat el termini d’inscripció, el professor responsable rebrà per correu electrònic una adreça web de Google Drive on haurà de dipositar el projecte en el format següent.

Format

 • Fitxa tècnica. Document en format de pdf amb el  títol, els objectius, resum i conclusions del projecte presentat. Podeu accedir a la plantilla aquí.
 • Pòster. Es lliurarà un pòster del projecte en format digital (pdf). Ha de tenir els apartats següents:
  • Títol del treball, nom dels membres del grup, del tutor i denominació del centre educatiu al qual pertanyen. Pot incloure el logotip del centre educatiu.
  •  Resum del treball.
  • Introducció, materials i mètodes, resultats i discussió, i conclusions.
  • Bibliografia.

   Podeu accedir a la plantilla aquí.

Exposició pública dels projectes

El maig de 2020 tindrà lloc, al campus de la UIB i per videoconferència a les seus universitàries de Menorca i Eivissa i Formentera, la III Jornada de Divulgació de la Química, en la qual tots els grups participants mostraran els pòsters presentats. A més, els grups finalistes faran una exposició oral del projecte, d’una durada aproximada de deu minuts i amb el suport dels mitjans audiovisuals que vulguin.

Durant la IiI Jornada de Divulgació de la Química, oberta a tots els concursants (professors i alumnes), pares, amics i professors del Departament de Química de la UIB, es farà l’acte de lliurament dels premis als tres finalistes, dels quals se n’hauran valorat les presentacions orals, i, a més, s'atorgaran tres premis als millors pòsters no finalistes.

Premis

 • Els alumnes autors dels projectes finalistes i del millor pòster no finalista rebran de premi un val per adquirir material didàctic o informàtic i un diploma de reconeixement.
 • Els centres educatius dels projectes finalistes rebran un val per adquirir material didàctic o de laboratori i un diploma de reconeixement.

Inscripció

El centre s’ha d’inscriure en el programa abans del dia 14 de febrer de 2020, mitjançant el formulari en línia.

Calendari de dates importants

 • 22 d'abril de 2020: data límit per lliurar els treballs en format de pòster.
 • 4 de maig de 2020: data límit per designar els projectes finalistes.
 • Maig de 2020: III Jornada de Divulgació de la Química.

La participació en aquest concurs implica acceptar aquestes bases i les decisions del jurat. L'incompliment de les bases del concurs pot ser causa de desestimació i de reintegrament dels premis.

El comitè organitzador pot resoldre qualsevol contingència no prevista en aquestes bases. Les decisions que adopti en aquest sentit seran inapel·lables.

Més informació

Dra. María del Carmen Rotger Pons

Enllaços d'interés

Patrocinadors