Escoltar

Aula Didāctica d'Experimentaciķ en Cičncies per a l'educaciķ primāria (ADEC)

El Departament de Química de la UIB, en col·laboració amb el Servei d’Activitats CSeràs UIBulturals (SAC-UIB) i el Programa d'Orientació i Transició a la Universitat (PORT-UIB), ofereix la tercera edició de l’ADEC, els tallers d’experimentació científica adreçats al professorat de primària per incentivar la utilització de l’experimentació com a eina didàctica a l’àrea de ciències naturals, especialment pels continguts més directament relacionats amb la química: matèria i energia.

Objectius

 • Dotar el docent dels coneixements científics bàsics necessaris per poder fer, de manera divertida però amb criteri científic, experiments a l’aula o al laboratori sobre els continguts del Bloc 4. Matèria i Energia, del currículum de Ciències Naturals d’educació primària de les Illes Balears.
 • Fomentar la participació dels docents i del seu alumnat en el concurs «El meu primer experiment», organitzat pel Departament de Química de la UIB.

Destinataris

 • Mestres d’educació primària (MEP), preferiblement dels cursos cinquè i sisè, de centres d’educació de les Illes Balears interessats a utilitzar l’experimentació com a eina educativa en la didàctica de les ciències naturals.

Metodologia

Els curs consta de tres sessions en tres dies diferents.

Cada sessió consta de:

 • La realització de diverses pràctiques docents, a l’aula o al laboratori de ciències, sobre aspectes diversos de les propietats de la matèria i dels materials en tres sessions de pràctiques. Primera sessió: Experimentam amb els materials magnètics. Segona sessió: Experimentam amb l’aire i la pressió atmosfèrica. Tercera sessió: El que és petit torna gros. El microscopi escolar.
 • Les pràctiques es fan en petits grups sota la supervisió del professorat del curs. Cada professor tutoritza un màxim de quatre alumnes amb la finalitat de mantenir sempre una relació molt propera professor-alumne i poder actuar de referent en la resolució de dubtes sobre conceptes científics o metodològics.  
 • Abans de la pràctica, el professorat del curs introduirà de manera clara i concisa els coneixements científics que expliquen les activitats pràctiques. És absolutament necessari treballar aquests continguts perquè els docents participants obtinguin el nivell de coneixements i de seguretat suficient per poder explicar correctament aquests experiments als alumnes i poder dissenyar-ne d’altres sobre els mateixos temes.
 • Finalment, amb participació oberta a tot l’alumnat del grup, es comentaran els diversos aspectes didàctics de les pràctiques realitzades i s’extrauran conclusions per millorar-ne l’aplicació a l’aula de primària

Es lliurarà documentació amb la informació dels experiments en format d’unitat didàctica (objectius, temporització, materials, etc.).

Pla d’avaluació de l’activitat

Atesa la idiosincràsia dels tallers, és obligatori assistir al 100% de les hores programades. En cas de malaltia o altra causa de força major degudament justificada, no es tindrà en compte l’absència a un 20% de les hores programades.

El docent de primària haurà de lliurar una memòria d’aplicació didàctica, que serà l’element d’avaluació del curs.

Lloc, dates i horari

El taller, d’una durada total de deu hores, es reparteix en tres sessions els divendres horabaixa dels mesos de gener i febrer de 2020.  

El curs s’ha dividit en dos grups de treball i cada un té l’horari següent:

 • Grup 1: 10 i 17 de gener de 2020, de 16 a 19.30 hores, i 24 de gener 2010, de 16 a 19 hores. Capacitat: 20 alumnes.
 • Grup 2: 31 de gener i 7 de febrer de 2020, de 16 a 19.30 hores, i 14 de febrer de 2020, de 16 a 19 hores. Capacitat: 20 alumnes.

Totes les sessions s’impartiran a les instal·lacions del Departament de Química, de l’edifici Mateu Orfila i Rotger de la Universitat de les Illes Balears.

Els participants poden triar el grup 1 o 2 segons els convingui i ho han d’indicar en fer la inscripció.

Professorat

 • Dra. Josefa Donoso Pardo (catedràtica d’universitat)
 • Dra. Laura Ferrer Trovato (professora contractada doctora)
 • Dra. Valeria Soledad Eim Iznardo (professora contractada doctora)
 • Dr. Carlos Palomino Cabello (professor contractat doctor)
 • Dr. Rodrigo Casasnovas Perera (professor ajudant doctor)
 • Laura Mariño Pérez (becària predoctoral del MEC) 

Certificació

Per a l'obtenció d’un certificat és imprescindible l'assistència mínima al 80 per cent del total d'hores de l'activitat.

Formació permanent del professorat

Atès que aquesta activitat ha estat homologada (pendent del nombre d'hores concedides) com a Formació per àmbits, caldrà presentar una activitat de transferència i aplicabilitat a l’aula per obtenir el reconeixement. Podrà consistir en una aplicació didàctica o proposta d'aplicació didàctica, memòria descriptiva d'aplicació, elaboració de material didàctic que, a partir dels objectius i continguts treballats a l'activitat formativa, es puguin dur a terme amb el seu alumnat, grup classe, centre educatiu,...

L'assistència mínima al 80 per cent del total d'hores de l'activitat

Inscripció

Criteris de selecció

 • Cada grup estarà format per un màxim de 20 participants. D’aquestes places, n’hi ha 15 de reservades per a centres de Mallorca; 3, per a centres de Menorca i 2, per a centres d’Eivissa i Formentera.
 • Els participants seran seleccionats per ordre d’inscripció. Tindrà prioritat el professorat de cinquè i sisè curs d’educació primària i el qui ja hagi participat en altres edicions de l’ADEC.
 • De cada centre només poden participar-hi dos professors.
 • La llista d’admesos i exclosos es farà pública el 19 de desembre de 2019.

Més informació

 Enllaços d'interès