Escoltar

Educació i UIB signen un protocol per millorar la coordinació en la preparació i disseny de la Prova d'accés a la Universitat (PBAU)

És la primera vegada que es compta amb un protocol d’aquestes característiques a les Illes Balears, que millora la coordinació entre els nivells de batxillerat i universitari.

Es faran seminaris per matèries amb representants del professorat de tots els centres educatius amb batxillerat.

Es difondran els criteris d’aprenentatge i els d’avaluació a tots els centres educatius per millorar la transparència i afavorir la formació prèvia de l’alumnat.

S’invertiran 180.000 euros per a la modernització de la plataforma informàtica de la PBAU de la UIB. 

El conseller d’Educació i Universitat, Martí March, i el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Llorenç Huguet, han signat avui un protocol per millorar la coordinació en la preparació i disseny de la Prova de Batxillerat per a l’accés a la Universitat (PBAU), i optimitzar el rendiment acadèmic de l’alumnat en aquestes proves.

És la primera vegada que es compta amb un protocol d’aquestes característiques, que referma una col·laboració entre institucions que ja existia, però que, a partir d’ara, tindrà amb un format consensuat i molt més coordinat entre les dues etapes educatives: la universitària i el batxillerat.

La Prova de Batxillerat per a l’Accés a la Universitat (PBAU) l’organitza una comissió, integrada per representants de la UIB i de la Conselleria. Ha estat precisament aquesta comissió la que ha analitzat les mesures que calia adoptar per fomentar la coordinació en la realització de les proves. La comissió ha considerat que és necessari millorar la coordinació i col·laboració entre ambdós sistemes educatius (batxillerat i universitari) per elaborar la PBAU; concretar els estàndards d’aprenentatge considerats essencials i prioritaris en el marc establert per la corresponent Ordre ministerial; dissenyar unes rúbriques d’avaluació per explicitar-hi els criteris d’avaluació; difondre aquests estàndards i criteris entre els centres educatius per millorar la transparència de les proves, i modernitzar la plataforma informàtica que dona suport a tot el procediment.

El protocol preveu una aportació extraordinària pluriennal per part de la Conselleria d’Educació i Universitat a la UIB de 180.000 euros, entre el 2018 i 2020, per actualitzar la plataforma informàtica de la PBAU de la UIB.

Principals mesures encaminades a millorar la coordinació a les PBAU

  • Per a cadascuna de les matèries que s’han d’avaluar, s’ha de constituir un seminari mixt de coordinació que estigui integrat per un professor de batxillerat (designat per la comissió organitzadora, a proposta de la Conselleria d’Educació i Universitat), que actuarà com a coordinador, i per un professor d’universitat (designat per la comissió organitzadora, a proposta de la UIB), que actuarà com a especialista i haurà de fer les convocatòries de reunió.
  • A les sessions dels seminaris, també hi ha d’assistir un representant del professorat de cada centre que imparteix docència de la matèria. 
  • La Conselleria d’Educació i Universitat reconeixerà la participació del professorat de batxillerat en els seminaris de coordinació com a activitat docent, tant si hi pren part com a coordinador com si ho fa com a representant d’un centre.
  • Aquests seminaris s’han de reunir un mínim de 3 vegades durant el curs acadèmic, i han de consensuar la selecció i concreció dels continguts i estàndards d’aprenentatge considerats essencials i prioritaris, a més dels criteris d’avaluació per beneficiar l’homogeneïtat i objectivitat en la correcció de les proves de cada matèria. Els seminaris han d’incloure un pla de difusió dels estàndards d’aprenentatge i criteris d’avaluació entre els centres educatius per millorar la transparència de les proves, i així optimitzar la formació prèvia de l’alumnat dels centres educatius de les Illes Balears.
  • Els seminaris de coordinació de cada matèria tindran, entre d’altres, les funcions següents:
  • Seleccionar i concretar els estàndards d’aprenentatge
  • Concretar els criteris d’avaluació
  • Difondre els estàndards d’aprenentatge i criteris d’avaluació 

Data de publicació: 23/05/2019