II Campament Petits Científics

El candidat que vulgui participar en el II Campament Petits Científics ha de complir els requisits següents:

 • Cursar, l’any acadèmic 2017-18, 6è de primària en un centre educatiu de les Illes Balears.
 • Confirmar la participació en el temps estipulat per l’organització del Campament i fer el pagament de 35 euros en concepte de matrícula.

Procés per presentar la sol·licitud

 • Emplenar el formulari d'inscripció

Cada alumne participant tindrà una persona responsable (professor, pare, mare o tutor legal) encarregada d'emplenar el formulari d'inscripció i confirmar la participació de l'alumne. Un cop feta i enviada, rebrà un correu automàtic que la sol·licitud s’ha registrat correctament.

Termini per presentar les sol·licituds: fins el dia 24 de maig de 2018.

 • Adjuntar documentació

Cal d'emplenar el formulari d'inscripció i adjuntar la documentació següent:

 • Certificat acadèmic de l'alumne: han de constar totes les assignatures cursades l’any acadèmic 2016-17 (5è de primària), i és imprescindible el càlcul de la nota mitjana final, la firma i el segell de la secretaria del centre educatiu.
 • Certificat de matrícula del curs actual 2017-18 de l'alumne (6è de primària ), i és imprescindible la firma i el segell de la secretaria del centre educatiu.
 • Autoritzacions del pare/mare/tutor legal de l'alumne
 • Fotocòpia del NIF/NIE/passaport de l'alumne.

Selecció de candidats

La UIB ofereix un màxim de 20 places.

La selecció es realitzarà de la següent manera:

 • Nota mitjana final de l'alumne de l'acadèmic 2016-17 (5è de primària).
 • En cas d'empat, es calculcara la mitjana de les assignatures científiques. Si l'empat és entre alumnes d'un mateix centre educatiu, es consultarà amb l'equip docent del centre educatiu.
Comunicació als alumnes seleccionats
 • Dia 6 de juny, per correu electrònic a la persona responsable de l'alumne (professor, pare, mare o tutor legal) i a l’alumne.
Termini de confirmació
 • Fins al 8 de juny a les 12 hores per correu electrònic a <uibseras@gmail.com>.
 • Una vegada confirmada la participació, la persona responsable de l'alumne (professor, pare, mare o tutor legal) rebrà les instruccions per a realitzar el pagament (35 euros) i el material que ha de portar l'alumne durant el campament.