V Olimpíada de Filosofia

La Universitat de les Illes Balears convoca la V Olimpíada de Filosofia, amb caràcter autonòmic, que tindrà lloc el dia 15 de febrer de 2019 a les 9.30 hores.

Bases

 1. Poden participar a l’Olimpíada de Filosofia tots els alumnes matriculats del segon curs de batxillerat que cursin l’assignatura Història de la Filosofia en qualsevol centre públic, concertat o privat de les Illes Balears, així com els alumnes matriculats al primer curs de batxillerat que cursin l'assignatura Filosofia.
 2. El nombre màxim de participants és de cinc per centre.
 3. Cada alumne que s’hi presenti ha de ser avalat per un professor del seu centre d’ensenyament, preferentment el professor de Filosofia, que actuarà com a tutor i tindrà la funció de preparar l’alumne.
 4. L’Olimpíada constarà de dues proves:
  • Prova de dissertació
  • Prova fotogràfica.
 5. La prova de dissertació consistirà a respondre a una qüestió triada a l'atzar entre tres que hauran proposat els coordinadors respecte d'un tema filosòfic. La durada de les proves és de 2 hores. El tema d'aquest any és el següent: Realitat i aparença en el món actual.
  • Els alumnes tindran dues hores per desenvolupar el seu pensament contestant a la qüestió que hagi sortit. Els participants han d’assistir a la prova amb el DNI o equivalent per tal d’identificar-se, si escau.
  • A l'hora de redactar la dissertació els alumnes hauran de tenir en compte que els criteris de correcció de les dissertacions són els següents:
   • Claredat i precisió expressiva (20%)
   • Estructura (30%)
   • Argumentació (30%)
   • Originalitat (20%).
  • Per informació addicional sobre la prova consultau a:http://olimpiadafilosofiabalears.blogspot.com.es/
 6. La prova fotogràfica s’ajustarà a les normes següents:
  • Cada alumne només pot presentar dues fotografies sobre la mateixa temàtica que la dissertació.
  • Les fotografies han de ser originals.
  • Es poden realitzar composicions i/o modificacions d'una o diverses fotografies originals.
  • Les fotografies han de ser inèdites i no premiades en cap altre certamen.
  • Les fotografies han d'incloure de manera visible una pregunta de caràcter filosòfic que estigui relacionada amb el tema concret de la prova, «Revolució i utopia», i interactuï amb la imatge. La frase formarà part de la composició i estarà sobreimpresa a la fotografia. Aquesta frase és l’únic text escrit que es pot afegir a la imatge; aquesta restricció no afecta els textos que pertanyin als objectes fotografiats.
  • Les fotografies es lliuraran, com a data límit, el dia 8 de febrer (inclòs) en format d'arxiu jpg (el nom de l'arxiu jpg enviat ha de ser el nom de l'alumne/a i el seu centre d'estudis) per correu electrònic a l’adreça olimpiadafilosofiabalears@gmail.com. L’enviament l’ha d’efectuar el centre o el professor responsable, i en el nom de cada arxiu hauran de figurar els llinatges de l’estudiant autor de la fotografia.
  • Totes les fotografies s’han de presentar, igualment, en paper fotogràfic de dimensió A4, i s’han d’adreçar (totes les fotografies d’un mateix centre han d’anar en un únic sobre) a l’adreça postal següent:

   Dr. Joan Lluís Llinàs Begon
   Universitat de les Illes Balears
   Cra. de Valldemossa, km 7.5. Edifici Ramon Llull
   07122 Palma (Illes Balears)

  • Cap alumne serà admès a la prova si no presenta totes dues versions de les fotografies.
  • Els organitzadors es reserven el dret de rebutjar obres que no s’adeqüin al tema i els objectius del concurs o que puguin resultar ofensives.
  • Les fotografies en què apareguin persones reconeixibles han d'anar acompanyades d'una carta signada per aquestes persones que autoritza l’ús de la seva imatge. (Una còpia de la carta es lliurarà amb el correu electrònic, juntament amb la fotografia, i una altra en format de paper, acompanyant la fotografia, a l’adreça indicada.)
  • No s'acceptaran fotografies que hagin estat premiades amb anterioritat. El participant manifesta i garanteix que és l’únic titular de tots els drets d'autor sobre la fotografia que presenta al concurs i es responsabilitza totalment que no hi hagi drets de tercers a les obres presentades, així com de tota reclamació de tercers per drets d'imatge. Igualment, la presentació de la fotografia a l’Olimpíada significa la cessió del seu ús a la UIB per exposar-la com a fotografia de l’Olimpíada.
  • Les fotografies seran ubicades a http://olimpiadafilosofiabalears.blogspot.com.es/. Se seleccionarà un nombre indeterminat de fotografies per formar part d'una exposició fotogràfica organitzada per la UIB.
  • Els criteris de valoració de les fotografies seran els següents:
   • Qualitat tècnica i estètica de la fotografia
   • Riquesa simbòlica i iconogràfica de la imatge
   • Adequació i relació amb el tema general plantejat
   • Pertinència de la pregunta en relació a la fotografia
   • Originalitat i profunditat de la proposta i l’enfocament.
 7. El programa de continguts és el vinculat al currículum de batxillerat.
 8. Es lliuraran tres premis (sempre en funció de la disponibilitat pressupostària): un primer premi a la millor combinació de dissertació i fotografia; i dos segons premis, a la millor dissertació, i a la millor fotografia; si el guanyador de l’Olimpíada fos l’alumne amb la millor dissertació o amb la millor fotografia, aleshores el segon premi passaria a la segona millor dissertació o a la segona millor fotografia. En cas d'empat es tindrà en compte l'expedient acadèmic de l’alumne a batxillerat.
  • Primer premi: matrícula gratuïta del primer curs a la UIB per al curs 2018-19, un xec regal de 300 euros per a l’adquisició de material informàtic, audiovisual, didàctic o bibliogràfic*, un menú per a tres persones al restaurant Sal de Cocó i estada gratuïta durant el primer mes del curs 2019-20 a la Residència d’Estudiants de la UIB, si l’estudiant té plaça a la Residència (procediment de sol·licitud i assignació de places disponible a <www.residenciauib.es>). Si no és resident, el premi es canviarà per un abonament individual anual a CampusEsport.
  • Segon premi, categoria de dissertació: matrícula gratuïta del primer curs a la UIB per al curs 2019-20, un xec regal de 150 euros per a l’adquisició de material informàtic, audiovisual, didàctic o bibliogràfic i un lot de llibres;
  • Segon premi, categoria de fotografia: matrícula gratuïta del primer curs a la UIB per al curs 2019-20, un xec regal de 150 euros per a l'adquisició en material informàtic, audiovisual, didàctic o bibliogràfic*, una càmera esportiva i un curset de fotografia.
 9. Es podrà concedir un accèssit al millor representant de cada una de les Illes Balears.
 10. Es lliurarà un diploma al millor centre en relació amb els resultats dels seus alumnes a l'Olimpíada.
 11. Els tres guanyadors podran representar les Illes Balears a la VI Olimpíada Nacional de Filosofia, que se celebrarà a Màlaga els dies 26 i 27 d'abril de 2019, sempre que es compleixin les bases de les proves de l’Olimpíada Nacional (OFE). Els participants en la prova de dissertació cedeixen a la REF (Red Española de Filosofia, organitzadora de la prova OFE) el text amb el que participaran a la fase final per a una possible edició de tots els textos finalistes. Així mateix, els participants en la prova de dissertació de l'OFE es comprometen a digitalitzar els seus textos en el termini d'un mes amb posterioritat a la data de celebració de l'OFE. Qui no compleixi amb aquest requisit serà exclòs de l'edició de textos de l'OFE.
 12. El jurat estarà format per cinc professors, amb representants de secundària i de la UIB.
 13. La decisió del jurat serà inapel·lable.
 14. La participació a l'Olimpíada de Filosofia implica el consentiment perquè la dissertació i/o les fotografies siguin usades en actes, exposicions o pàgines web de caràcter divulgatiu de la mateixa olimpíada o de la filosofia, i sempre sense ànim de lucre.
 15. La inscripció a l’Olimpíada implica l’acceptació d’aquestes bases.

Lloc de realització de les proves

Les proves es duran a terme als llocs següents:

 1. Participants de Mallorca: aula 1 de l'edifici Ramon Llull. Campus universitari
 2. Participants de Menorca: Seu universitària de Menorca
 3. Participants d’Eivissa i Formentera: Seu universitària d'Eivissa i Formentera.

Inscripció

La inscripció l’ha de fer el tutor, abans de les 15.00 hores del dia 4 de febrer de 2018, a través del formulari d’inscripció, on s’hi ha de fer constar la relació d’alumnes que es presenten a les Olimpíades.

Coordinació

Més informació

Patrocini i organització

 • Universitat de les Illes Balears: Vicerectorat d'Estudiants
 • Conselleria d'Educació i Universitat: Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres
 • Fotos Ruano
 • Llibreria Agapea
 • Llibreria Literanta
 • Restaurant Sal de Cocó

 * Els premis estan subjectes a disponibilitat pressupostària.

 

Pel que fa a la matrícula gratuïta a la UIB, aquesta és per al primer curs d’estudis universitaris. El fet de ser guanyadors en més d’una olimpíada no dona dret a tenir matrícules gratuïtes addicionals en cursos posteriors. De manera semblant, si l’alumne ja té matrícula gratuïta pel fet d’haver obtingut matrícula d’honor de batxillerat, la matrícula gratuïta no pot passar al curs següent. D’altra banda, si l’alumne se’n va a estudiar fora, encara que sigui un estudi que no es fa a la UIB, no obtindrà cap compensació. En aquest últim cas la matrícula no es pot transferir a cap