Acte de cloenda curs 2017-18

I edició del programa MENTORiment

Programa d’enriquiment extracurricular dirigit a alumnat identificat amb Altes Capacitats  Intel·lectuals (ACI) gestionat i coordinat pel Programa d’atenció a les Altes Capacitats Intel·lectuals (PACiS) de la  Universitat de les Illes Balears (UIB) i en col·laboració amb la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa de  la Conselleria d’Educació i Universitat de les Illes Balears que compta amb el finançament del Ministeri d’Educació,  Cultura i Esport, i el duen a terme investigadors/es i professors/es doctors/es d’aquesta Universitat.

uib

Destinataris

Alumnes identificats amb altes capacitats intel·lectuals dels centres sostinguts amb fons públics d’Educació Secundària, Batxillerat i FP Grau Mitjà i Superior de les Illes Balears. Per a l’alumnat procedent de Menorca, Eivissa i Formentera hi haurà la possibilitat de gaudir d’ajudes per al transport de l’estudiant i un/una acompanyant en cas de ser menor d’edat, que es concretaran una vegada sigui seleccionat per participar-hi.

MENTORiment pretén propiciar un enriquiment extracurricular a l’alumnat identificat amb altes capacitats intel·lectuals de tercer i quart curs d’ESO, de Batxillerat i d’FP de grau Mitjà i Superior de la nostra comunitat autònoma amb la finalitat de poder desenvolupar el pensament divergent, estimular la motivació intel·lectual, i potenciar les seves capacitats intra i interpersonals, mitjançant la formació i tutorització per part de professorat de diferents estudis de la UIB .

Consultau el programa dels tallers extracurriculars 2018.

 

Dates, horaris i llocs de realització

Consultau les dates, horaris i llocs de realització dels tallers.

Objectius

Els objectius generals del programa MENTORiment pretenen:

 • Facilitar a l'aprenent l'apropament al món universitari i/o professional
 • Promoure en l'aprenent interessos que transcendeixin el merament acadèmi
 • Oferir suport emocional i motivacional a l'aprenent
 • Millorar la seva percepció d'autoeficàcia (creença en la seva pròpia capacitat)

Per aconseguir els objectius s’han tingut en compte diferents perfils docents universitaris que actuaran com a mentors voluntaris:

 • Amb una àmplia experiència professional
 • Amb un alt nivell de qualificació
 • Amb una alta capacitat d’escolta i accessibilitat
 • Amb un alt nivell d’implicació i compromís
 • Amb una alta sensibilitat educativa i social

Selecció

La selecció de l’alumnat participant es realitzarà des del Servei d’Atenció a la Diversitat de la Conselleria d’Educació i Universitat i des del programa PACiS, per part de la UIB, els quals garantiran que les accions educatives que rebran els/les alumnes siguin desenvolupades de la manera més satisfactòria possible, amb aquesta finalitat es preveurà:

 • L’existència de cobertura legal dels diferents participants. Tant el mentor/la mentora voluntari/voluntària com l’aprenent estaran coberts per una assegurança, sempre que actuïn sota els paràmetres estipulats en el programa, amb la finalitat de garantir la seva seguretat.
 • Adequació, formació i assessorament dels mentors/les mentores en relació a latipologia d’alumnat que atenen (per exemple el que ha de fer i no ha de fer unmentor/una mentora, resolució de situacions prototípiques, característiquespsicològiques de l’alumnat adolescent i amb altes capacitats, etc.).
 • Seguiment de l’alumnat, avaluació del programa, i realització de propostes de millora, en cas de ser necessari.
 • Garantir la confidencialitat durant tot el procés, com a element clau de qualsevolrelació educativa.
 • Garantir la idoneïtat de la relació mentor-aprenent (mitjançant una avaluació inicialde l’aprenent que inclou, entre altres aspectes, la valoració dels seus interessosprofessionals, vocacionals i trets personals).
 • Garantir en la mesura del possible l’assoliment dels objectius establerts (mitjançantuna avaluació contínua i final).

Procediment per a la preinscripció

 1. Sol·licitud de preinscripció al programa MENTORiment, que la realitzarà l’alumne amb l’autorització expressa per part del pare/mare o del tutor legal, en el cas que sigui menor d’edat.
 2. Full de certificació emplenat per l’orientador/l’orientadora del centre, en el que es certifica que l’estudiant està identificat com d’altes capacitats, tenint constància que estigui introduït al fitxer del GestIB.
 3. Enviament dels dos documents emplenats i signats al correu: mentoriment@uib.es.

La data màxima per a l'enviament d'aquests dos annexos és dia 26 de gener de 2018.

Més informació

Servei d'Atenció a la Diversitat
sad@dgice.caib.es
Telèfon: 971 17 77 80

Enllaços d'interès