Concurs d'imatge Què és per mi la UIB?

La Universitat de les Illes Balears convoca el Concurs d'imatge Què és per mi la UIB', de conformitat amb les bases següents:

Destinatarisnins

 • Alumnes de 5è i 6è de primària de centres públics, concertats o privats de les Illes Balears.

Requisits

 • El treball consistirà en la realització d’un dibuix sobre el que representa per a ells la Universitat de les Illes Balears.
 • S'ha d'utilitzar el full de dibuix corresponent (format DIN A4).
 • Cada alumne pot presentar com a màxim un dibuix.
 • Ha de ser totalment dissenyat per l’alumne, no s’hi poden incloure imatges extretes de la web ni plagiades d’altres documents.
 • La UIB es reserva el dret de donar difusió als treballs guanyadors a través dels mitjans que consideri oportuns i en condicions de qualitat, fent constar en tot cas el nom dels autors dels treballs. Els centres i persones guanyadors renuncien a qualsevol altre dret sobre els seus treballs.
 • La participació en aquest concurs suposa la total acceptació d'aquestes bases i la conformitat amb les decisions del jurat.
 • L'incompliment de les bases del concurs podrà ser causa de desestimació i de reintegrament dels premis. El comitè organitzador queda facultat per resoldre qualsevol contiència no prevista en aquestes bases. Les decisions que es prenguin en aquest sentit seran inapel·lables.

Inscripció

 • Els centres que vulguin participar en el concurs s’han d’inscriure abans del dia 19 de maig de 2018. La inscripció es realitzarà en línia.
 • Els treballs dels alumnes s’han d’enviar abans del dia 19 de maig de 2018 en un sobre tancat per correu a l’adreça del Programa d'Orientació i Transició a la Universitat (POTU) que figura al final d’aquestes bases. Tots els centres han d’indicar com a assumpte al sobre «Concurs d’imatge. Què és per a mi la UIB?» i el nom del centre.
 • Al dors de cada full de dibuix hi ha de constar el nom i cognom de cada alumne i el curs, a més del nom del centre i el nom i cognom del professor responsable d’aquests alumnes.

Premis

 • El jurat, format per professionals designats per la Universitat de les Illes Balears, es reunirà durant el mes de maig de 2018. La decisió, que serà inapel·lable, es farà pública a finals del mes de maig de 2017.
 • Es concediran tres premis per a cadascuna de les dues categories:
  • 5è de primària
  • 6è de primària
 • Els guanyadors de cada categoria rebran de premi un val de 50 euros per a l’adquisició de material didàctic o informàtic, obsequis de les empreses col·laboradores i un diploma acreditatiu.
 • El professorat responsable dels alumnes guanyardors rebrà una diploma acreditatiu i obsequis de les empreses col·laboradores.
 • El jurat podrà declarar deserta qualsevol de les dues categories.

 

Més informació

Programa d'Orientació i Transició a la Universitat (POTU)
Vicerectorat d'Alumnes, Titulats i Ocupabilitat
Universitat de les Illes Balears
Edifici Mateu Orfila i Rotger
Carretera de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971 17 24 36
seras@uib.cat

Enllaços d'interès

 

Organitzen

     
vicerectorat Govern de les Illes Balears  
 

Producció del cartell

  
Estorach
 

Col·laboren

     
delegat

Sa Nostra

     coves  Palma Aquarium laser

aficiens     logo Olimports  Jungle Park

Pizzeria Aries   Rotger   Katmandu