ESO

Preparar i realitzar els exàmens

Durant el curs

 • Estudi actiu.
 • Treball continu, preparació des del principi de curs i al llarg de tot el curs. No s’ha d’esperar al final.
 • S’ha de confeccionar un esquema o quadre sinòptic de cada tema. Aquests quadres serviran per al repàs i per estructurar un esquema mental molt útil en el moment de l’examen.
 • Autoavaluació al llarg del curs.
 • Cal repassar els materials al llarg del curs: a més repàs, més retenció.

Abans dels exàmens i mentre es preparen

 • Planificau les matèries de què us heu d’examinar segons el volum, com també els treballs i altres activitats relacionades.
 • Comprovau que realment disposau del total de continguts que han de treballar-se (apunts, documents, etc.).
 • Informau-vos directament amb el professorat dels continguts objecte d’examen, com també del tipus d’examen o prova que realitzarà (examen tipus test, preguntes per desenvolupar, anàlisi de casos, etc.).
 • Resoleu els possibles dubtes amb prou antelació, és aconsellable fer ús de les tutories.
 • Plantejau-vos preguntes possibles i contestau-les.Revisau exàmens dels anys anteriors.

Just abans de l’examen

 • Dormiu prou la nit abans de l’examen.
 • Assegurau-vos bé del dia, hora i aula.
 • Arribau amb temps suficient a l’examen.
 • Heu d’haver descansat les hores necessàries i no heu d’haver pres begudes excitants.
 • Si es tracta d’una persona tendent al nerviosisme, és millor evitar contrastar amb altres què sap i què no en els moments previs a l’examen. Cal evitar els companys nerviosos i mirar els apunts dels altres.

En el moment de l'examen

 • Feu una primera lectura general de totes les preguntes.
 • Llegiu bé les preguntes i no us precipiteu en la resposta.
 • Organitzau mentalment o per mitjà d'un esquema les respostes.
 • Controlau bé el temps.
 • Teniu en compte el sistema de puntuació especificat a la prova.
 • No us entretingueu excessivament en una pregunta.
 • Contestau el que realment es demana i no ompliu de «palla».
 • Teniu cura de la redacció, la cal·ligrafia i també l’ortografia.
 • Si és una prova objectiva, teniu molt present el sistema de puntuació. Si s’ha contestat una pregunta i posteriorment es tenen dubtes respecte a la resposta elegida, però no s’està molt segur de la resposta correcta, és millor no modificar-la.
 • Repassau l'examen abans de lliurar-lo.

Material elaborat pel Programa d'Assessorament Psicològic i Educatiu (PROAP-UIB)