I Campus Humanísticosocial d'Estiu

El candidat que vulgui participar en el I Campus Humanísticosocial ha de complir els requisits següents:

 • Cursar, l’any acadèmic 2017-18, 1r de Batxillerat modalitat Humanitats i Ciències Socials en un centre d’educatiu de les Illes Balears.
 • Confirmar la participació en el temps estipulat per l’organització del Campus.

Procés per presentar la sol·licitud

 • Emplenar el formulari d'inscripció

Cada alumne participant tindrà una persona responsable (professor, pare, mare o tutor legal) encarregada d'emplenar el formulari d'inscripció i confirmar la participació de l'alumne. Un cop feta i enviada, rebrà un correu automàtic que la sol·licitud s’ha registrat correctament.

Termini per presentar les sol·licituds: fins el 30 de maig de 2018.

 • Adjuntar documentació

Una vegada emplenat el formulari cal enviar per per correu electrònic a <uibseras@gmail.com> la documentació següent:

 • Certificat acadèmic de l'alumne: han de constar totes les assignatures cursades l’any acadèmic 2016-17, i amb la firma i el segell de la secretaria del centre educatiu.
 • Certificat de matrícula del curs actual 2017-18 de l'alumne, i és imprescindible la firma i el segell de la secretaria del centre educatiu.
 • Autoritzacions del pare/mare/tutor legal de l'alumne
 • Fotocòpia del NIF/NIE/passaport de l'alumne.

Selecció de candidats

La UIB ofereix un màxim de 20 places.

La selecció es realitzarà de la següent manera:

 • Nota mitjana final de l'alumne de l'any acadèmic 2016-17.
 • En cas d'empat, es calcularà la mitjana de les assignatures de Llengua Catalana, Llengua Castellana, Llengua Anglesa i Geografia i Història. Si l'empat és entre alumnes d'un mateix centre educatiu, es consultarà amb l'equip docent del centre educatiu.
 • Com a màxim s'adjudicaran dos alumnes del mateix centre educatiu.

Comunicació als alumnes seleccionats

 • Dia 6 de juny, per correu electrònic a la persona responsable de l'alumne (professor, pare, mare o tutor legal) i a l’alumne.
Termini de confirmació
 • Fins al 8 de juny a les 12 hores.