IX Campus Cientificotècnic d'Estiu

Procés per presentar la sol·licitud

El candidat que vulgui participar en el Campus Cientificotècnic d’Estiu 2018 ha de complir els requisits següents:

 • Cursar, l’any acadèmic 2017-18, 4t d’ESO o 1r de batxillerat de l’especialitat de Ciències en un centre d’educatiu de les Illes Balears
 • No haver participat al Campus Cientificotècnic d’Estiu 2017.
 • Confirmar la participació en el temps estipulat per l’organització del Campus i fer el pagament de 15 euros en concepte de matrícula.

Procés per presentar la sol·licitud

 • Emplenar el formulari d'inscripció

Cada alumne participant tindrà una persona responsable (professor, pare, mare o tutor legal) encarregada d'emplenar el formulari d'inscripció i confirmar la participació de l'alumne. Un cop feta i enviada, rebrà un correu automàtic que la sol·licitud s’ha registrat correctament.

Termini per presentar les sol·licituds: fins el 24 de maig de 2018.

 • Adjuntar documentació

Una vegada emplenat el formulari cal enviar per per correu electrònic a <uibseras@gmail.com> la documentació següent:

 • Certificat acadèmic de l'alumne: han de constar totes les assignatures cursades l’any acadèmic 2016-17, i és la firma i el segell de la secretaria del centre educatiu.
 • Certificat de matrícula del curs actual 2017-18 de l'alumne, i és imprescindible la firma i el segell de la secretaria del centre educatiu.
 • Autoritzacions del pare/mare/tutor legal de l'alumne
 • Fotocòpia del NIF/NIE/passaport de l'alumne.

Selecció de candidats

La UIB ofereix un màxim de 64 places, distribuïdes de la manera següent:

 • Primer torn: 32 alumnes de les Illes Balears. (16 alumnes de 4t d'ESO i 16 alumnes de 1r de batxillerat)
 • Segon torn: 32 alumnes  de les Illes Balears. (16 alumnes de 4t d'ESO i 16 alumnes de 1r de batxillerat)

La selecció es realitzarà de la següent manera:

 • Nota mitjana final de l'alumne de l'any acadèmic 2016-17.
 • En cas d'empat, es calculcara la mitjana de les assignatures científiques. Si l'empat és entre alumnes d'un mateix centre educatiu, es consultarà amb l'equip docent del centre educatiu.
 • Com a màxim s'adjudicaran dos alumnes del mateix centre educatiu.

Comunicació als alumnes seleccionats

 • Dia 1 de juny, per correu electrònic a la persona responsable de l'alumne (professor, pare, mare o tutor legal) i a l’alumne.
Termini de confirmació i pagament de la matrícula (15 euros)
 • Fins al 5 de juny a les 12 hores.
 • Una vegada l'alumne hagi confirmat la seva participació en el Campus d'estiu rebrà per les instruccions per fer el pagament de 15 euros en concepte de matrícula